Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mi az alanyi adómentesség választásának feltétele?

Az áfa alanyi adómentesség 2023. 01. 01 – 2023. 12. 31. közötti (teljes éves) értékhatára: 12 000 000 Ft.

Abban az esetben lehet választani az alanyi adómentességet, ha a választás évében ténylegesen és a következő évben várhatóan az adóalanynak a belföldi termékértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó bevétele nem haladja meg az értékhatárt.

Adómentesség kezdete:

  • vállalkozói tevékenység kezdésekor, vagy
  • az adóév végén (december 31-ig kell bejelenteni) a következő évre vonatkozóan

Aki az alanyi adómentességet választja, az adófizetésre nem kötelezett, felszámított áfa levonására nem jogosult, és csak olyan számlát bocsáthat ki, amelyen áthárított adó nem szerepel.

Az alanyi adómentesség megszűnik:

  • ha az adózó értékhatárba beleszámító árbevétele meghaladja a 12 millió Ft-ot (vagy 365 napnál rövidebb adóév esetén, tehát év közbeni alakulás esetén a 12 millió Ft arányos részét), vagy
  • ha kijelentkezik az adó hatálya alól (kijelentkezni csak január 1-jétől lehet, amit az előző év december 31-ig be kell jelenteni)

Például: Tegyük fel, hogy egy vállalkozás 2023. április 1-jén kezdi el tevékenységét. Ez az év 365 napból áll. 2023. április 1-ig 90 nap telik el az évből, azaz 365 – 90 = 275 napot tevékenykedik a vállalkozás az adóévben. Ilyen esetben az értékhatár (12.000.000 Ft / 365 nap) x 275 nap = 9.041.096 Ft.

A fent említett értékhatárba az áfatörvény alapján nem számít bele:

a) az adóalany vállalkozásában

  • tárgyi eszközként használt termék értékesítése,
  • immateriális jószágként használt, egyéb módon hasznosított vagyoni értékű jog végleges átengedése,

b) az a) alpont alá nem tartozó új közlekedési eszköz Áfa tv. 89. § (1) és (2) bekezdés szerinti (közösségen belüli) értékesítése

c) az a) alpont alá nem tartozó beépített ingatlan (ingatlanrész) és ehhez tartozó földrészlet értékesítése, amelynek

  • első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy
  • első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de a használatbavételi engedély véglegessé válása, vagy a használatbavétel tudomásulvétele, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján épített lakóingatlan felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy
  • első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de mint önálló rendeltetési egység rendeltetését vagy a rendeltetési egységeinek számát megváltoztatták, és az ezt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év,

d) az a) alpont alá nem tartozó építési telek (telekrész) értékesítése,

e) az Áfa tv. 85. § (1) bekezdése szerinti adómentes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, (ide tartozik például a humán egészségügyi szolgáltatás)

f) az Áfa tv. 86. § (1) bekezdésének a)-g) pontjai szerinti adómentes, kiegészítő jellegű szolgáltatásnyújtás, (pl. : a biztosítási tevékenység)

g) az Áfa tv. XIV. fejezetben szabályozott jogállású adóalanynak a mezőgazdasági tevékenysége körébe tartozó termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása,

h) az Áfa tv. 49/A. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével a 12/B. § szerinti termékértékesítés (tehát a távértékesítés bizonyos formái) fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték.

Email
Print