Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

A KKV-K modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (GINOP PLUSZ-1.2.1-21)

A felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében. Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.

 

 

Pályázat benyújtási határidők

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

1. benyújtási szakasz2021. július 12-től 2021. július 19-ig
2. benyújtási szakasz: 2021. október 11-től 2021. október 18-ig
3. benyújtási szakasz: 2022. január 10-től 2022. január 17-ig

 

A 3. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások (Budapest kivételével területi korlátozás nélkül) és azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 4. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

 

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 1. amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 2. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt,
 3. amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 4. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 1.1.1. a) I. és II. pontoknak való megfelelés ellenőrzése a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.

 

Jogi forma:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • egyéni cégek

Gazdálkodási formakód:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 131 Ügyvédi iroda
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

 

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 1. az ”ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltak;
 2. amelynek fejlesztési igénye Budapest területén valósulna meg;
 3. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
 4. amely nem felel meg a Felhívás 1.1. pontjában meghatározott feltételeknek;
 5. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 6. akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 7. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételnek másfélszeresét;
 8. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
 9. amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul;
 10. amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik,
 11. amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 2.3. k) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz;
 12. amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul;
 13. amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul;
 14. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;
 15. amely vállalkozás jelen Felhívás keretében korábban támogatói döntést kapott, ennek megfelelőn, amennyiben a vállalkozás a korábbi szakaszokban már támogatói döntéssel rendelkezik, úgy a következő szakaszokban nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani. Egy vállalkozás csak egy kérelem keretében részesíthető támogató döntésben jelen konstrukció keretében;
 16. amely vállalkozás a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.2-21 vagy GINOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta, amely 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése3 alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.

 

Regionális beruházási támogatás esetén:

 1. amely, azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;
 2. amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
 3. amely mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás, ha
  • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
  • a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
 4. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került;
 5. amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
 6. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
 7. amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,
 8. abban az esetben, ha:
  • a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
  • az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
  • a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.
 9. amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel
 10. amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel
 11. azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

 

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:

 1. már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz

 

Csekély összegű támogatás esetén:

 1. amely, azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;
 2. amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
 3. azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
  • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
  • a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
 4. amely, azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
 5. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
 6. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi;
 7. amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében ellenszolgáltatás fejében teherszállító járművek megvásárlására használja fel.

 

Kötelezettségek

Fenntartási kötelezettség: A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 24 hónap áll rendelkezésre.
A záró kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2024. október 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

 

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

Jelen felhívás esetében nem releváns

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó:

 • Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológiai fejlesztést, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét

Választható:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. o) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).


Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, amelyből kötelezően megvalósítandó a 2.1.2.1. a) pontban foglalt tevékenység.

 

 

Elszámolható költségek köre

Az elszámolható költségek legalább 25 %-át igazolt saját forrásból kell fedezni, ha a regionális beruházási támogatás állami támogatási kategóriába esik.

 

Beruházási költségek

1. Eszközbeszerzés költségei

a) Új eszközök, gépek beszerzése a Felhívás 2.1.2.1. a) pontjához kapcsolódóan az 7.5. pontban szereplő korlátozás figyelembevételével:

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Jelen Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése is támogatható.
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez

b) Egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése a Felhívás 2.1.2.1. a) pontjához kapcsolódóan az 7.5. pontban szereplő korlátozás figyelembevételével:

 • hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat
 • hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit

c) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra) a Felhívás 2.1.2.2 e) pontjához kapcsolódóan a 2.3. r) és az 7.5. pontban szereplő korlátozás figyelembe vételével:

 • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége,
 • a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége.

 

2. Építéshez kapcsolódó költségek

a) az infrastrukturális beruházások költsége:

 • épületgépészeti gépek,
 • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • szennyvíztároló,
 • szellőzési, légfrissítő berendezések,
 • pneumatikus berendezés
 • felvonók,
 • iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel amelyre az iparvágány rácsatlakozik),
 • hűtőkamra,
 • siló,
 • ipari kapuk,
 • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
 • őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése

b) ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

 

3. Immateriális javak beszerzésének költsége

a) Szoftverek beszerzése a Felhívás 2.1.2.1. a) pontja alapján:

A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától.

b) A Felhívás 7.3.A a) pontja alapján elszámolható eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára

c) Támogatható tevékenységek kapcsán megvalósuló vállalati infokommunikációs rendszerek, megoldások beszerzése szerint az alábbi funkcionális területek támogathatók:

 • Vállalati CRM, értékesítés funkcionális terület
 • Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés funkcionális terület
 • Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális terület
 • Beszerzési, logisztikai funkcionális terület
 • Gyártásirányítási rendszer funkcionális terület
 • Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális terület
 • Pénzügyi, számviteli terület funkcionális terület
 • Internetes értékesítés (vállalati webáruház) funkcionális terület
 • Online marketinget támogató megoldás funkcionális terület
 • Munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) funkcionális terület
 • Elektronikus iratkezelési rendszer funkcionális terület
 • Adott funkcionális területhez kapcsolódó MI alapú adatbányász megoldással támogatott specializált alkalmazás funkcionális terület
 • Adott funkcionális területhez kapcsolódó Távoli IT üzemeltetést támogató rendszer funkcionális terület (kizárólag telepített szoftveralapú üzleti megoldás bevezetése esetén)
 • Online (elektronikus) fizetési megoldás funkcionális terület (kizárólag felhőalapú üzleti megoldás bevezetése esetén)

 

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • Képzéshez kapcsolódó költségek
  1. Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj)
   • A képzés elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a 20 millió Ft-ot, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el.
 • Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
  1. A tanácsadás elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el.
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
  1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja

 

Elszámolható költségek mértékére, arányára vonatkozó elvárások:

egyes

 

Projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszínének a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie.

 

 

Előleg igénylése

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 90%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 566 370 000 Ft.

Ha Ön az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű kérelmet időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

Ha Ön állami támogatásban részesül, az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.

 

 

Támogatás mértéke

kettes

hármas

 

* A 3. benyújtási szakaszban kis- és középvállalkozások csak Szabad Vállalkozási Zónákban megvalósuló fejlesztéseikhez igényelhetnek támogatást, mikrovállalkozások (Budapest kivételével) területi korlátozás nélkül.

** Pest megyében nincs Szabad Vállalkozási Zónának minősülő település.

 

Támogatás összege

Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft

 

A cikket az Ecocreative Zrt, az Írisz Office csoport

vezetői döntéstámogató, gazdasági tanácsadó tagja bocsátotta rendelkezésünkre.

ecolo kesz

Email
Print