Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

A vállalkozások reorganizációjáról a veszélyhelyzet során

A fizetésképtelenségi helyzetben lévő vállalkozások számára a csődtörvény mintájára átmeneti eljárási lehetőséget biztosít az új reorganizációs eljárás. Az érintett vállalkozások azonban gyors döntésre vannak kötelezve, ugyanis a kormányrendelet, mely a Magyar Közlöny 64. szám lett közzé téve, 2021. május 23-án hatályát veszti, így az eljárást legkésőbb május 22-ig lehet elindítani a Fővárosi Törvényszéken.

 

Mit jelent a reorganizáció?

A reorganizáció gazdasági szempontok szerint lefolytatott eljárás, melynek célja a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozás vagyoni, pénzügyi, fizetőképességi helyzetének javítása és ezzel továbbműködésének biztosítása.

Fenyegető fizetésképtelenség az olyan helyzet, amelyben a vállalkozás vezetői előre látják vagy elvárható gondosság mellett látniuk kell, hogy a vállalkozás nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket.

 

Reorganizációt a fenyegető fizetésképtelenségben lévő vállalkozás kezdeményezhet, kivéve, ha:

 • végelszámolás alatt áll
 • a jogerős bírósági határozatot közzétették a
  • csődeljárás, felszámolási eljárás,
  • kényszertörlési eljárás vagy
  • kényszer-végelszámolás, egyszerűsített törlési eljárás megindítása tárgyában
 • a reorganizációs eljárás elhatározását megelőző egy évben reorganizációs eljárás alatt állt
 • olyan hitelezői követelés vonatkozásában kezdeményezi a reorganizációs eljárás lefolytatását, amivel összefüggésben büntetőeljárás keretében vagy nemzetközi bűnügyi együttműködés alapján a vállalkozás valamely vagyoneleme zár alá vételre vagy lefoglalásra került, vagy a vállalkozás ellen vagyonelkobzást rendeltek el,
 • a vezető tisztségviselője büntetőjogi felelősségét a reorganizáció elhatározását megelőző 5 éven belül gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény vagy pénzmosás miatt jogerősen megállapították, vagy
 • a vállalkozásnak a reorganizáció kezdő napját megelőzően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bármelyik beszámolója a jogszabályban meghatározott határidőn belül nem került közzétételre és letétbe helyezésre.

A vállalkozás azon szerződéses partnere, akivel a vállalkozásnak olyan jogviszonya áll fenn, amely alapján a szerződéses partner a vállalkozás működéséhez folyamatos termékértékesítést végez vagy szolgáltatást nyújt, nem függesztheti fel a még nem teljesített szerződése teljesítését, a szerződést nem mondhatja fel, és semmilyen módon nem módosíthatja egyoldalúan a vállalkozás számára kedvezőtlenebb feltételekkel, kizárólag azzal az indokkal, hogy

 • a vállalkozás reorganizációt határozott el,
 • a bíróság elrendelte a vállalkozás reorganizációját, vagy
 • reorganizációs eljárásban a bíróság moratóriumot rendelt el

 

A vállalkozás vezető tisztségviselőjének a szerződéses partnernek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a vállalkozás képes a meghatározott termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás – reorganizációs eljárás időtartama alatt esedékessé vált – ellenértékének megfizetésére.

A szerződéses partner szabadul korlátozások alól, ha a vállalkozás vezető tisztségviselője a nyilatkozatát visszavonja, vagy ha a vállalkozás a meghatározott fizetési kötelezettségével a reorganizációs eljárás időtartama alatt 30 napot meghaladó késedelembe esik.

A reorganizációs eljárás lefolytatására a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel. A reorganizációs eljárásban a bíróság előtt a jogi képviselet, valamint a reorganizációs szakértő közreműködése kötelező.

Szakértőként csak a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság járhat el.

 

Reorganizáció elhatározása

 • Kizárólag a vállalkozás döntéshozó szerve határozhat a vállalkozás reorganizációjáról, a reorganizációs eljárás kezdeményezéséről. Az ülésre kötelező meghívni a felügyelőbizottság tagjait, és a vállalkozás könyvvizsgálóját.
 • A vezető tisztségviselő köteles a napirendi pont vonatkozásában előterjesztést készíteni, amely tartalmazza
  • a reorganizáció szükségességének okait,
  • a vállalkozás gazdasági helyzetének ismertetését, beleértve a vállalkozás fenyegető fizetésképtelenségét alátámasztó körülményeket is,
  • 3 hónapnál nem régebbi számviteli törvény szerinti éves beszámolót vagy közbenső mérleget, – a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó gazdasági társaság esetén az eszközökről, a követelésekről és a kötelezettségekről készített tételes kimutatást –
  • cash-flow kimutatást, likviditás- és cash-flow-kockázatot bemutató jelentést,
  • a vállalkozás működőképességének és fizetőképességének megóvására, illetve helyreállítására tervezett intézkedések bemutatását, valamint a továbbműködési prognózist
  • a reorganizációba bevonni kívánt hitelezők megjelölését azzal, hogy ha a vállalkozásnak lejárt esedékességű tartozása van, a jogosultat a reorganizációba bevonásra kerülő hitelezőként kell feltüntetni,
  • a vállalkozással szemben fennálló követelések és kötelezettségek részletes bemutatását, és azt, hogy ezen követelések miatt a hitelező az igényét jogi úton érvényesítette-e,
  • a reorganizáció javasolt kezdő napját, valamint
  • nyilatkozatot arról, hogy a reorganizációs eljárás megindításának e rendelet alapján nincs jogi akadálya

A vállalkozás döntéshozó szerve dönt a válságkezelési stratégia elfogadásáról és a fizetőképesség helyreállításáról vagy a reorganizációs eljárás kezdeményezéséről. A vállalkozás döntéshozó szerve a határozatában megállapítja a reorganizáció kezdő időpontját, amely nem lehet korábbi, mint a határozat kelte, és nem lehet későbbi, mint a határozat keltét követő 8. nap. A reorganizáció és a reorganizációs eljárás kezdeményezése a létesítő okirat módosítását nem igényli.

 

Eljárás megindítása

A vállalkozás a határozat meghozatalának napjától számított 8 napon belül a bíróságnál kérelmet nyújt be a reorganizációs eljárás elrendelése iránt. A vállalkozás vezető tisztségviselője a reorganizációs eljárás elrendelése iránti kérelemben feltünteti a reorganizáció megindításáról döntő határozat keltét, a  reorganizáció kezdő időpontját is, és csatolja a  vállalkozás döntéshozó szervének a  reorganizáció megindításáról szóló határozatát, a  vezető tisztségviselő előterjesztését és annak igazolását, hogy az  előzetes szakértői vizsgálat jelen rendeletben meghatározott díját a bíróság gazdasági hivatalában vezetett bírósági letéti számlára megfizette. A kérelemhez csatolni kell a vállalkozás vezető tisztségviselőjének nyilatkozatát, amely szerint büntető- és polgári jogi felelőssége ismeretében nyilatkozik, hogy az okiratokban tett tényállítások, nyilatkozatok, adatok a valóságnak megfelelően és teljeskörűen tartalmazzák a vállalkozás helyzetének bemutatását.

A reorganizáció elrendeléséről szóló végzést nem kell közzétenni a Cégközlönyben, a reorganizációval kapcsolatos adatok nem nyilvánosak.

 A reorganizációs eljárás iratainak megtekintését, az iratokba elektronikus úton történő betekintést és az iratokhoz való hozzáférést a bíróság csak a vállalkozás tagjainak, vezető tisztségviselőjének, jogi képviselőjének, a reorganizációs szakértőnek és a reorganizációba bevont hitelezőnek teszi lehetővé, és az ügy adatairól is csak a részükre adható felvilágosítás.

A reorganizációs szakértő a bíróság reorganizációs eljárást elrendelő végzésének kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül elvégzi a vállalkozás vezető tisztségviselője szerinti előterjesztésének előzetes szakértői vizsgálatát.A szakértő ebben az előzetes szakértői véleményben állást foglal arról, hogy a vállalkozás alkalmas-e az eljárás lefolytatására.

Ha a vállalkozásnak lejárt esedékességű tartozása van, a reorganizációs szakértőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy az előzetes reorganizációs terv ennek az adósságnak a rendezésére is tartalmaz intézkedéseket, a hitelezői érdekek figyelembevételével.

Ha a reorganizációs szakértő az előzetes szakértői véleményében a vállalkozást alkalmasnak tartja a reorganizációs eljárásra, a szakértői vélemény bírósághoz való érkezését követő napon a bíróság 90 napra moratóriumot rendel el. A moratóriumot elrendelő végzést a bíróság kézbesíti a vállalkozás, a bevont hitelezők, valamint a szakértő részére. A moratóriumot elrendelő végzéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

A moratórium időtartama alatt a moratórium hatálya alá nem eső, a moratórium időszakában esedékessé váló tartozásait az adós köteles teljesíteni, ha pedig annak jogalapját vagy összegét vitatja, az erre vonatkozó jognyilatkozatát a tartozás esedékessé válásától számított 20 napon belül írásban köteles a jogosulttal közölni.

A bíróság a moratóriumot a vállalkozás kérelmére legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja, ha a vállalkozás valamennyi reorganizációba bevont hitelezőjével a moratórium időtartama alatt nem állapodott meg a reorganizációs tervről, azonban a vállalkozás csatolja a reorganizációs szakértő szakmai véleményét arról, hogy a meghosszabbított moratórium időtartama alatt az eljárásba bevont valamennyi hitelezővel a megállapodás megkötése valószínűsíthető.

 

 

A reorganizációs eljárás lefolytatása

 • A reorganizációs szakértő a reorganizációs eljárás megindítása után haladéktalanul áttekinti a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetét, tájékozódik a tervezett reorganizációt érintő valamennyi körülményről. A reorganizációs szakértő részt vesz a reorganizációs terv hitelezőkkel történő egyeztetésében.
 • A reorganizációs eljárás alatt a vállalkozás a gazdasági tevékenységét továbbra is folytatja.
 • A moratórium kezdő időpontjától a vállalkozás vezető tisztségviselője a vállalkozás vagyonával kapcsolatosan, továbbá a vállalkozás gazdasági tevékenysége során csak a reorganizációs szakértő előzetes írásbeli jóváhagyása mellett tehet jognyilatkozatot, és tehet a mindennapi gazdálkodás körét meghaladó kötelezettségvállalást.
 • A vezető tisztségviselő köteles a vállalkozás követeléseinek érvényesítéséhez, behajtásához szükséges intézkedéseket megtenni, és erről a szakértőt tájékoztatni.
 • Az eljárás kezdő időpontjától kezdődően a vállalkozás döntéshozó szerve nem hozhat olyan döntést, amely a reorganizációs terv jóváhagyását, végrehajtását észszerűtlen módon akadályozza, nehezíti, vagy az adós pénzügyi helyzetéhez képest indokolatlan üzleti kockázattal járna.
 • A vezető tisztségviselője a reorganizációval összefüggő feladatok, illetve határidők elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért kártérítési felelősséggel tartozik. A vezető tisztségviselőt mulasztás esetén – a reorganizációs szakértő vagy a vállalkozás hitelezője kérelmére – 100 000 Forinttól 900 000 Forintig terjedő, ismételten is kiszabható pénzbírsággal sújtja.
 • A reorganizációs tervben a hitelező – ideértve az államot, önkormányzatot, valamint az adó és más köztartozás behajtását végző szervezetet is – a vállalkozás javára fizetési kedvezményt adhat, követeléséről részben lemondhat.
 • A reorganizációs tervnek meg kell határoznia a végrehajtásának határidejét is, amely nem lehet hosszabb, mint két év.

 

Az eljárás befejezése

Ha a  vállalkozás valamennyi reorganizációba bevont hitelezőjével megállapodott, a  vállalkozás a  hitelezők által jóváhagyott végleges reorganizációs tervet, a hitelezők jóváhagyó nyilatkozatait, a reorganizációs terv elkészítésével összefüggésben készített új – az  összes hitelezői jóváhagyás beérkezését követő nap időpontjára vonatkozóan készített – közbenső mérleget és az  azzal összefüggő üzleti jelentéseket a  reorganizációs szakértő véleményével együtt – a reorganizációs szakértő véleményének kézhezvételétől számított 8 napon belül – benyújtja a bíróságnak.

 A bíróság a reorganizációs tervről a vállalkozás kérelmének beérkezését követő 10 munkanapon belül határoz. A reorganizációs szakértő a szakértői véleményét a reorganizációs terv utolsó hitelező általi jóváhagyását követő 5 napon belül köteles elkészíteni és átadni a vállalkozás részére.

A bíróság a reorganizációs tervet jóváhagyja, és a reorganizációs eljárást befejezetté nyilvánítja, ha a szakértői véleményében azt állapítja meg, hogy a reorganizációs terv végrehajtásával a vállalkozás az észszerű kilátások mellett alkalmas a működőképességének és fizetőképességének megóvására, illetve helyreállítására, és a reorganizációs terv megfelel a jogszabályoknak.

 

 A reorganizációs eljárás megszüntetése

A bíróság a reorganizációs eljárást megszünteti:

 • ha a vállalkozás ellen jogerősen eljárást rendeltek el,
 • ha a végleges reorganizációs terv határidőben nem került a bírósághoz benyújtásra, és a bíróság a kérelmet az érdemi vizsgálatot megelőzően erre tekintettel nem utasította vissza,
 • a reorganizációs szakértő szerinti értesítése alapján

 

Terv végrehajtása

 • A vállalkozás a reorganizációs terv végrehajtásának időtartama alatt félévente köteles tájékoztatni a reorganizációba bevont hitelezőket a vállalkozás gazdasági helyzetéről és a terv végrehajtásának állásáról.
 • Változás esetén a vezető tisztségviselő köteles a változás tényéről a tájékoztatni a bevont hitelezőket.

 

A reorganizációs szakértő díjazása 

A reorganizációs szakértő díjának mértéke a vállalkozás mérlegében szereplő eszközök könyv szerinti értékének – a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó gazdasági társaság esetén az eszközök becsült forgalmi értékének – alapulvételével:

 1. 50 000 000 Forint alatti könyv szerinti érték esetén annak 2%-a, de legkevesebb 200 000 Forint,
 2. 50 000 000 Forint – 100 000 000 Forint közötti könyv szerinti érték esetén annak 2%-a,
 3. 100 000 001 Forint – 500 000 000 Forint közötti könyv szerinti érték esetén a 100 000 000 Forint 2%-a és az efeletti rész 1,25%-a
 4. 500 000 001 Forint – 1 000 000 000 Forint közötti könyv szerinti érték esetén az 500 000 000 Forint 1,25%-a és az efeletti rész 0,75%-a
 5. 1 000 000 001 Forint feletti könyv szerinti érték esetén az 1 000 000 000 forint 0,75%-a és az efeletti rész 0,25%-a.

 A reorganizációs szakértőt a reorganizációs terv jóváhagyása és az eljárás befejezetté nyilvánítása esetén az fentebb meghatározott összeg további 15%-a, de legalább 300 000 forint illeti meg.

A reorganizációs szakértő előzetes szakértői véleményére irányuló eljárás díja az a) és b) pontja szerinti díjazás hatálya alá tartozó vállalkozások esetében 250 000 forint, a c)–e) pontja szerinti díjazás hatálya alá tartozó vállalkozások esetén 500 000 Forint.

Ha a  reorganizációs terv végrehajtásának ellenőrzéséért járó díjról a  vállalkozás és a  reorganizációs szakértő nem állapodik meg a  reorganizációs tervben, a  reorganizációs szakértőt a  reorganizációs terv végrehajtásának időtartama alatt havonta, a  vállalkozás tárgyhavi nettó árbevételének 0,5%-a, de az szakértő díjazása a)–c)  pontja szerinti díjazás hatálya alá tartozó vállalkozások esetében legalább 75 000 Forint és legfeljebb 250 000 Forint, a d) és e)  pontja szerinti díjazás hatálya alá tartozó vállalkozás esetében legalább 500 000 Forint és legfeljebb 1 500 000 Forint díjazás illeti meg, amelyet a  reorganizációs tervben szerepeltetni kell azzal, hogy az havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napján esedékes. A meghatározott díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

Email
Print