Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Az Art lényeges változásai-2015

2003. évi XCII. törvény – az adózás rendjéről

Januártól számos ponton változott az adózás rendjével kapcsolatos szabályozás. Jelen tájékoztatónkban röviden, pontokba szedve összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat:

 • Ugyanazt a jogviszonyt az adóhatóság nem minősítheti eltérően. Tehát ha egy vállalkozás más adózóhoz fűződő jogviszonyát vizsgálják, és megállapítást tesznek, akkor a másik adózónál ugyanazt a jogviszonyt nem minősíthetik másként. Erre eddig sajnos volt lehetőség.
 • A könyvvizsgálók a továbbiakban könyvvizsgálói minőségükben is eljárhatnak a magánszemélyek és cégek képviseletében. pl. adóellenőrzés során.
 • Az állami adóhatóság kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli a külföldön élő magánszemély egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét, ha a magánszemély hitelt érdemlően igazolja (különösen a tartózkodást, illetve az egészségbiztosítási jogviszonyt igazoló okirattal), hogy
  a) huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és
  b) tartózkodási helyén annak jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll.
 • Ital-, ételautomata bejelentése. Élelmiszer értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző Ital-, étel automaták üzemeltetői kötelesek a NAV-hoz bejelenteni az értékesítés megkezdését, befejezését, továbbá az automaták működtetését érintő változásokat. A bejelentés alapján az automata regisztrációs számot kap. Az első bejelentés díjköteles, automatánként 30 000Ft. A 2015.01.01.-vel ilyen automatát üzemeltetők a bejelentéseket 2015.03.31.-ig kell, hogy megtegyék. Ugyanez a nap a határideje a regisztrációs adó megfizetésének.
 • A fokozott adóhatósági felügyelet alatt álló cégeket már nem kötelezik arra, hogy az adatszolgáltatásukat adótanácsadó, adószakértő vagy könyvvizsgáló ellenjegyezze. Érdekesség, hogy fokozott adóhatósági felügyeletet kiváltott az is, ha egy társaság megalakult, de az első adóellenőrzés alkalmával, ami az alakulást követő egy hónapon belül volt, még nem kezdte meg a tevékenységét. Ilyen esetben az adózóra nem várt költségek vártak.
 • Az SZJA bevallás határideje egységes a munkaadóknak és a munkavállalóknak. Ez a továbbiakban egységesen május 20-ra esik.
 • Ezután 1 millió Ft áfatartalmat elérő számlákról kell –mind a számla kibocsátójának, mind a számla befogadójának- tételes adatot szolgáltatni a NAV felé a korábbi 2 millió Ft-tal szemben. Az adózó önkéntesen adatot szolgáltathat a NAV-nak az 1 millió forintot el nem érő áfatartalmú tételekről is. Az illetékes NAV osztályvezetője szerint ez a kedvezmény adózói kérésre került a törvénybe.
 • Banktitok: végrehajtási eljárás esetén 8 nap, ellenőrzési eljárás esetén 15 nap áll a bankok rendelkezésére hogy a NAV-nak adatot szolgáltassanak.
 • A magyar adóhatóság ezentúl köteles bármilyen idegen adóhatóság nyilatkozatát kitölteni, ha a nyomtatvány angol nyelvű, vagy hitelesen fordított.
 • Ha külföldi adóhatóság válasza szükséges egy vizsgálata lefolytatásához, akkor az ellenőrzési határidő folytatása a válasz megérkezését követő 15. napon folytatódik (eddig 8 nap volt a türelmi idő).
 • Ha az adóhatóság többszereplős adókijátszásra irányuló magatartást vélelmez, úgy tájékoztatja az adózót a többi adózónál észlelt tényekről, körülményekről. Ez a változás azért hasznos, mert eddig egy áfavisszaigénylés megtagadásakor akár évekig is információ hiányában volt a cégvezetés, így akadályoztatva volt a társaság működése, működésének tervezése.
 • Hatósági eljárás akadályoztatása. Magánszemély 200 000Ft, míg más adózó 500 000Ft mulasztási birsággal is sújtható, ha akadályozza a hatósági eljárást a megjelenési kötelezettség elmulasztásával. E magatartás ismétlése esetén a szankció a fenti összegek duplájáig emelkedhet.
 • Online pénztárgépek éves kötelező felülvizsgálatának szolgáltatási árait miniszteri rendelet fogja szabályozni.
 • Maximalizált lett az online kasszát üzemeltető által az adatszolgáltatást biztosító cég számára az adatszolgáltatásért fizetendő díj, ami kis kassza esetén 1 500Ft, nagy kassza esetén 2 500Ft+áfa/hónap. Kapcsolt vállalkozás a továbbiakban az is, ahol az adózó és más személy között az ügyvezetőség egyezőségére tekintettel alakul ki döntő befolyás. A témáról lásd „Kapcsolt vállalkozások – 2015” című írásunkat.
 • A továbbiakban az újonnan alapított áfaalany vállalkozás az áfa fizetési kötelezettségének megállapítására és bevallására havonta köteles az alapítás évében, és az azt követő naptári évben.
 • Ha az adózó az adóévet megelőző második évben legalább nettó 50 Millió Ft árbevétellel bírt, úgy tárgyévben már éves adózó nem lehet, attól függetlenül, hogy az általa fizetendő áfa az érintett évben a 250 000Ft-ot nem haladta meg.
 • A bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeget adózónak kell tekinteni. Az adókötelezettséget a bizalmi vagyonkezelő teljesíti, akit az adóhatósági eljárások során a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg tekintetében képviselőnek kell tekinteni.

   


JOGNYILATKOZAT

A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ célja, hogy az adott témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében, a megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak.

Mi és munkatársaink arra törekszünk, hogy a legkiválóbb számviteli, adózási, vezetési, pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsuk ügyfeleinknek, ugyanakkor az általunk nyújtott szolgáltatás egyedi, így jelen dokumentum és a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak az Írisz Office Kft. által tett jognyilatkozatként és társaságunk nem vállal felelősséget sem a jelen dokumentummal sem a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel kapcsolatban.

Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. Az Írisz Office Kft. nem vonható felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő sem közvetlen sem közvetett károkért, egyéb veszteségekért.

Jelen tájékoztatóban leírt adatok és információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, így ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntés szerint történő lépés megtétele előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét a lenti, vagy ismert elérhetőségeinken

         

 

 

 

 

Email
Print