Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal támogatást nyújt a munkavállaló és a munkaadó együttes kérelmére a munkavállaló részére a meghatározott feltételek teljesülése esetén.

A támogatás alapfeltételei

A munkavállaló:

 • részmunkaidőben történő foglalkoztatásához kapcsolódóan nem részesül egyéb támogatásban (bértámogatás)
 • a munkaadóval a vészhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll
 • nem tölti a felmondási idejét

A munkaadó:

 • a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben alkalmazza a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében
 • a támogatási kérelemben bemutatja azon gazdasági körülményeket és azokat a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggéseket, amelyek a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást igényelték, valamint szemlélteti a gazdasági nehézségek áthidalásának érdekében megtett és várható intézkedéseket
 • ismerteti, hogy a fentiek értelmében a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette
 • legalább 6 hónapja működik
 • és a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor munkahelyteremtő, munkahelymegőrző támogatásban vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában nem részesül.

További feltétel, hogy a munkavállalóra vonatkozó munkaidőkeret tartama a benyújtáskor lejárt vagy lezárásra került.

Csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a 70 százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi 4 óra munkaidőnek megfelelő tartalmú

Például: ha valaki a koronavírus járványt megelőzően heti 40 órás munkaviszony keretében került alkalmazásra, úgy a munkaidő legfeljebb 20 órásra csökkenthető, de nem haladhatja meg a heti 28 (40 óra * 70%) órát

Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása Írisz office 2

Támogatás igénybevételének további feltételei

A munkavállaló és a munkáltató a támogatás igénybevételével vállalja:

 • hogy csökkentett munkaidőben,
 • és a csökkentett munkaidőn túl egyéni fejlesztési időben

állapodnak meg, legalább a támogatás időtartamára.

Egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól a csökkentett munkaidő miatti kieső munkaidő 30 %-nak megfelelő mértékben, a munkaköréhez vagy a munkavállaló tevékenységéhez kapcsolódó fejlődés érdekében. Ide tartoznak a képzések, továbbképzések, oktatások.

Például: a munkavállaló munkaideje heti 40 óráról 28-ra csökkent, úgy a kieső idő 12 óra. 30 %-nak megfelelő munkaidő: 12 óra * 30% = 3,6 óra

A munkavállaló a támogatás igénybevételekor vállalja:

 • a jövedelemkieséssel járó csökkentett munkavégzést
 • azt, hogy a kérelem szerinti munkaviszony melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek
 • az egyéni fejlesztési időben a munkáltató rendelkezésére áll

A munkáltató a támogatás igénybevételekor vállalja:

 • a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig
 • azt, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés (túlóra) elrendelésére nem kerül sor
 • azt, hogy a támogatás feltételeit vagy a munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak
 • azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját
 • azt, hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet

Létszámtartási kötelezettség azt jelenti, hogy a munkáltató a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszámot a támogatás időtartama alatt nem csökkentheti, illetve azt a támogatás lejártát követő egy hónapig is köteles fenntartani.

Ha a munkáltató több telephellyel rendelkezik, a létszámtartási kötelezettsége szempontjából valamennyi telephelyét együttesen kell figyelembe venni.

A munkaadó vállalja, hogy ha a létszám-fenntartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap felé köteles a kötelezettség megszegésének arányában meghatározott összeget befizetéssel teljesíteni.

A létszámtartási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére a támogatás lejártát követő hónap leteltével kerül sor.

 A támogatásra a munkavállaló akkor jogosult, ha az állami foglalkoztatási szervvel szemben végleges határozattal szemben visszakövetelt, támogatással összefüggő kötelezettsége nem áll fenn.

A támogatás akkor állapítható meg, ha a munkaadó:

 • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek és ez a feltétel külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül
 • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban
 • valamint nem minősült 2019.12.31-én az európai uniós versenyjogi értelemben nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak

A munkáltatónak igazolnia kell, hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak gazdasági indoka van, ami a veszélyhelyzettel közvetlenül és szorosan összefügg, valamint a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek.

Nem nyújtható támogatás olyan foglalkoztatás során:

 • amikor a munkavállaló az eredeti munkakörétől, munkavégzés helyétől eltérően kerül foglalkoztatásra (pl. távmunka)
 • munkaerő-kölcsönzés esetén

Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása Írisz Office 3

A támogatás igénylése

A támogatás a munkáltató és a munkavállaló együttes kérelmére nyújtható. Az igénylésre vonatkozó kérelmet a veszélyhelyzet időtartama alatt, vagy annak megszűnését követő 1 hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálati honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton lehet benyújtani.

Azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóra vonatkozóan egyszerre, egyidejűleg lehet kérelmet benyújtani, valamint előterjeszteni egy telephelyre vonatkozóan csak egyszer lehet. Ugyanazon munkavállaló tekintetében csak egy telephely vonatkozásában nyújtható be támogatási igény.

Csatolni kell a veszélyhelyzetet követően módosított munkaszerződést, amely tartalmazza a csökkentett munkaidőt, valamint a munkavállaló és a munkáltató megállapodását a támogatás időtartamára vonatkozó csökkentett munkaidőben történő alkalmazásról.

A támogatási iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerinti illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni.

Ha a kérelem elutasításra került, a munkaadó ugyanazon munkavállalóra tekintettel legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismételt kérelmet.

A támogatás időtartama és a létszámtartási kötelezettségre vonatkozó idő lejártát követő egy hónap elteltével kizárólag a korábban nem támogatott munkavállalókra vonatkozóan nyújtható be újabb kérelem.

Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása Írisz Office 4

A támogatás mértéke

A támogatás időtartama 3 hónap, amely a kérelem benyújtását követő időszakra, havi intervallumban állapítható meg. A támogatás mértéke a veszélyhelyzet napjára megállapított havi távolléti díj 15%-os személyi jövedelemadóval, valamint 18,5%-os járulékokkal csökkentett összegének a 30, 40, 50 %-ban kieső munkaidőre járó arányos részének a 70%-a. Az adóval és járulékokkal csökkentett távolléti díj összege nem haladhatja meg az érvényes minimálbér kétszeresének adókkal és járulékokkal csökkentett értékét, azaz a 214.130 Ft-ot. A nyújtott támogatás a munkavállaló részére utólag és havonta kerül folyósításra, amely adó- és járulékmentes.

Ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadságon van, úgy annak időtartamára a támogatás nem folyósítható.

Például: A munkavállaló eredetileg napi 8 órás munkaviszonyban került foglalkoztatásra, az alapbére a garantált bérminimum, azaz bruttó 210.600 Ft. A vészhelyzet kihirdetésének időpontjában, azaz márciusban a bruttó távolléti óradíja (210.600 Ft / 22 munkanap / 8 óra) = 1.197 Ft volt, amelynek az adóval és járulékokkal csökkentett összege 796 Ft.

A munkáltató munkaideje napi 4 órásra csökkent, így a munkaideje 50 %-kal lett kevesebb.

Egy 22 munkanapos hónap esetében, így alakul a munkavállaló támogatása: 796 Ft * 4 óra (csökkentett órák száma) * 22 (munkanapok száma) = 70.025 Ft * 70% = 49.017 Ft

Írisz Office Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatás példa

A támogatás megszűnése

Megszűnik a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása, ha:

 • a munkáltató és a munkavállaló együttesen nyilatkozatban kérik
 • a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, vagy a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget
 • a munkaadó a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül, vagy a támogatással összefüggésben valamely kötelezettségének nem tesz eleget
 • a csökkentett munkaidő a támogatási időtartam alatt módosításra kerül
 • a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható

Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása Írisz Office 5

Visszafizetési kötelezettség

A támogatást a foglalkoztatott köteles visszafizetni, ha a részére a jogszabályban meghatározott, a munkavállalóra vonatkozó feltételek hiányában nem lett volna megállapítható a juttatás.

A munkaadó szintén a pénzbeli támogatás összegét köteles visszautalni, ha az a munkáltatóra vonatkozó szabályok nem megfelelése okán nem lett volna megállapítható a támogatás.

Mentesül a munkáltató a befizetési kötelezettség alól, amennyiben igazolja, hogy a munkaviszony a munkaadó jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkavállaló felmondása következtében szűnt meg.

A csökkentett munkaidőre járó bértámogatásra vonatkozó rendelet 2020. április 16-án lép hatályba.

Amennyiben kérdése lenne a támogatás igénybevételével kapcsolatban, keresse munkaügyes kollégáinkat!

Email
Print