Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Kutató-fejlesztő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók támogatása

Támogatás vehető igénybe olyan munkavállalók részére, akik kutató-fejlesztő munkakörben kerülnek alkalmazásra.

A finanszírozás azon alkalmazottak esetében jár, akik új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkoznak.

Az igénybevétel alapfeltételei

A munkavállaló:

 • ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül egyéb foglalkoztatást elősegítő támogatásban
 • a munkáltatóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától (2020. március 11.) kutató-fejlesztőként munkaviszonyban áll
 • nem tölti a felmondási idejét

A munkáltató:

 • a támogatási kérelemben bemutatja azon gazdasági körülményeket és azokat a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggéseket, amelyek a kérelmét megalapozzák, valamint szemlélteti a gazdasági nehézségek áthidalásának érdekében megtett és várható intézkedéseket
 • a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor munkahelyteremtő, munkahelymegőrző vagy csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban nem részesül
 • legalább 6 hónapja működik

További feltétel, hogy a kérelmet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétettek szerint kell a feleknek benyújtani.

Kutató fejlesztő támogatás Írisz Office adótervezés 5

A támogatás igénybe vételének további feltételei

A munkáltató vállalja, hogy:

 • megtartja a kérelem benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát, több telephely esetén a létszámmegtartási kötelezettség együttesen értendő
 • az alkalmazottat a támogatást követően legalább annak időtartamával megegyező időtartamban továbbra is foglalkoztatja
 • a munkavállalónak a veszélyhelyzet kihirdetésének napján érvényes munkabérét nem csökkenti a támogatás és a továbbfoglalkoztatás időtartamára
 • a támogatást érintő változásokat két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak

A továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére a továbbfoglalkoztatási idő leteltével kerül sor.

Akkor nyújtható támogatás, ha a munkáltató:

 • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek és ez a feltétel külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül
 • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban
 • nem minősült 2019.12.31-én az európai uniós versenyjogi értelemben nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak

Nem nyújtható a támogatás:

 • olyan foglalkoztatás során, mikor a munkavállaló az eredeti munkakörétől, munkavégzés helyétől eltérően kerül foglalkoztatásra (pl. távmunka)
 • olyankor, amikor a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget és a munkavállalót állásidőre járó alapbér illeti meg
 • ha a munkavállaló mentesül a munkavégzés alól és a kiesett munkaidőre kapja a díjazását
 • munkaerő-kölcsönzés esetén

Kutató fejlesztő támogatás Írisz Office adótervezés 2

A támogatás igénylése

A támogatás iránti kérelmet a vállalkozás székhelye vagy telephelye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani a veszélyhelyzet időtartama alatt, vagy annak megszűnését követő egy hónapon belül. A támogatás elbírálása legkésőbb 2020. december 31-ig történhet meg.

Egy telephely és azonos munkavállalók vonatkozásában csak egyszer nyújtható be kérelem, valamint egy telephelyen dolgozó munkavállalók esetében együttesen és egyszerre kell benyújtani a támogatás iránti kérvényt. A kormányhivatalnak a kérelem benyújtását követően 8 munkanap áll rendelkezésre az elbíráláshoz. Ha a finanszírozásra vonatkozó beadvány megfelel a jogszabályi feltételeknek, úgy a kormányhivatal a munkáltatóval szerződést köt.

Abban az esetben, ha a támogatás elutasításra kerül, úgy a vállalkozás ugyanazon telephely és munkavállaló tekintetében csak egyszer nyújthat be ismét kérelmet.

Kutató fejlesztő támogatás Írisz Office adótervezés 1

A támogatás mértéke

A támogatás időtartama a kérelem benyújtását követően legfeljebb 3 hónap, amely havonta utólag kerül kifizetésre a munkáltató részére. A finanszírozás havi összege nem haladhatja meg a 318.920 Ft-ot munkavállalónkként, azzal, hogy ha a kifizetőnek a kormányrendelet alapján több támogatás kerül folyósításra, azok együttes összege sem lehet több, mint a meghatározott értékhatár.

A támogatás havi összege:

 • maximum 318.920 Ft, abban az esetben, ha a munkavállaló bruttó bére 670.000 Ft, vagy attól több
 • amennyiben a munkavállaló bruttó bére nem éri el a 670.000 Ft-ot, úgy az igénybe vehető támogatás a munkavállaló bruttó bére és a 670.000 Ft arányának a szorzata

Például:

 • a munkavállaló bruttó bére 485.000 Ft
 • arány: 485.000 / 670.000 = 0,7238
 • a ténylegesen igénybe vehető összeg: 318.920 Ft * 0,7238 = 230.860 Ft 

Kutató fejlesztő támogatás Írisz Office adótervezés 3

A támogatás megszűnik

 • a munkáltató kérelmére
 • ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, vagy ugyanazon jogviszonyára csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban részesül
 • ha a munkavállaló nem minősül kutató-fejlesztőnek
 • ha a munkáltató a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget
 • ha a munkáltató csökkenti a munkavállaló veszélyhelyzet fennállásakor érvényes munkabérét
 • ha a támogatással érintett munkavállalójára tekintettel munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül a munkaadó
 • ha a  támogatás a rendeletben meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható

Kutató fejlesztő támogatás Írisz Office adótervezés 6

Visszafizetési kötelezettség

A munkáltató köteles a támogatást visszafizetni, ha az a rendeletben meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható vagy ha a továbbfoglalkoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

A kifizető akkor mentesül a visszafizetési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a jogviszony azonnali hatállyal próbaidő alatt, a munkáltató azonnali hatályú felmondása, a munkaadó jogutód nélküli megszűnése vagy a munkáltató felmondása következtében szűnt meg.

A kutató-fejlesztő munkavállaló után igényelhető támogatásra vonatkozó rendelet 2020. április 15-én lép hatályba.

Azon ügyfeleinkkel, akik jelenleg is foglalkoztatnak kutató-fejlesztő munkakörben munkavállalókat, közvetlenül is felvesszük a kapcsolatot a támogatás kihasználásának lehetőségeivel kapcsolatos egyeztetés céljából.

Email
Print