Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása (GINOP-4.1.4-19)

A felhívás célja, a primer energiafelhasználás csökkentés és megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvalósítása. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az épületállomány energiahatékonyságának javítását. A cél elérését a Kormány a mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani.

 

Pályázat benyújtási határidők

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása már 2019. novemberétől lehetséges. Ezen időszak alatt eddig összesen 5 benyújtási szakaszban volt lehetőségük a vállalkozásoknak a támogatást kérvényezni, végül pedig az utolsó 6. szakaszban is újabb alkalom nyílik, melyre az alábbiak szerint van lehetőség:

Benyújtási szakasz2021. június 15. 10:00-tól 2021. június 30. 10:00-ig

 

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 1 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Felhívjuk figyelmét, hogy a 4.1. a) és b) pontnak való megfelelés a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.

Jogi forma:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Gazdálkodási formakód:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozók
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Kizáró okok 

Nem nyújtható támogatás az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén azon igénylők részére:

 1. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
 2. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 3. akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 4. amely vállalkozásnak jelen projektjének az igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt;
 5. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
 6. amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, vagy GINOP-4.1.3-19 kódszámú vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban;
 7. amely vállalkozás vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vállalkozása jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő ugyanazon elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán, kivéve, ha az egyéb felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy elutasító döntéssel rendelkezik;
 8. amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 29 beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
 9. amelynek támogatással érintett tevékenysége az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására irányul, kivéve az Annex I. termékek feldolgozását és előállítását végző, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő középvállalkozásokat;
 10. amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 3.4.1.1 12.) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz;
 11. amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.

Állami támogatási szabályok esetén:

 1. amely, azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;
 2. amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
 3. amely mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás, ha
  • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
  • a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
 4. amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
 5. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
 6. amely az uniós állami támogatási szabályok szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
 7. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére Magyarországot kötelező határozatának nem tett eleget
 8. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi
 9. amely, azt a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához használná;

 

Kötelezettségek

Fenntartási kötelezettség: A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében megvalósított épületenergetikai fejlesztéssel érintett épületben a gazdasági tevékenységet a fenntartási időszak végéig fenntartja.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

Fontos, hogy nem jelentős felújításnak minősülő beruházásnál az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. Amennyiben a fejlesztés épületcsoporton valósul meg, és az épületeken nem azonos fejlesztés valósul meg, úgy a két szint javulás elvárás nem releváns azon épületek esetében, amelyeken csak kizárólag megújuló energiafelhasználás növelését célzó beruházást hajtanak végre.

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

 • napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 • hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 • az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
  • meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
  • meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 • épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 • meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 • az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

 

Elszámolható költségek köre

Beruházási költségek

 • Építéshez kapcsolódó költségek
  • építés bekerülési értéke vagy ezen belül felújítás, beüzemelési költségek
  • tevékenységek során felmerülő járulékos költségek munkadíjként
  • meglévő nyílászárók kiszerelése/kibontása
  • redőnyök, rovarhálók leszerelése
  • meglévő hőtermelők, hőleadók elbontása, leszerelése
  • világítótestek, armatúrák, korlátok, tűzlétrák, párkányok, ereszcsatornák, szegélyek, hajlatbádog, villámvédelmi hálózat, szellőzőrácsok leszerelése/elbontása/át-, visszaszerelése, továbbá munka-, felvonulási terület kialakítása, bontási anyagok konténeres elhelyezése esetén a konténer bérleti díja, bontási anyagok elszállítása

Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.

 

 

Projekt területi korlátozása

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszínének a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60 napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie. továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítás helyszínére/tárgyára vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel az első kifizetési kérelem időpontjában rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.

A beszerzett eszközöket a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra kell számvitelileg aktiválni.

 

Előleg igénylése

Utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft lehet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg általános mértéke 25%-ról 50%-ra emelkedik azon ágazatok (pl. turizmus, egyes szolgáltatási szektorok) esetén, amelyeket leginkább érint a veszélyhelyzet. Ezen – TEAOR, TESZOR kódokkal jelzett – célcsoportok a kormányzati intézkedésekben (pl.: 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet) kerülnek rögzítésre

Európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezettek esetén a támogatási előleget vissza kell fizetni, ha nem nyújtanak be kérelmet időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított 15 hónapon belül. Kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezettek esetén a támogatási előleget akkor kell visszafizetni, ha nem nyújtanak be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű kérelmet a támogatási előleg kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

Ha Ön állami támogatásban részesül, az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.

 

Támogatás összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1,6 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

Amennyiben a költségek meghaladják a felhívás 3.4.1.1. pontjában meghatározott fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

 

A cikket az Ecocreative Zrt, az Írisz Office csoport

vezetői döntéstámogató, gazdasági tanácsadó tagja bocsátotta rendelkezésünkre.

ecolo kesz

Email
Print