Szolgáltatások

Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
English

EcoCreative
Hypercortex
divider

Tollunkból

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által meghirdetett Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával.

A vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő alábbi célokból választható innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást:

 • humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) elindulása megtörténik
 • humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység történik
 • humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányul

A 2020-1.1.1-KKV START kódszámú pályázat 2020. május 29-től 2020. november 13. 12 óráig érhető el.

A pályázat keretein belül a projektre elszámolható költségek maximum 60%-a finanszírozható támogatás útján. A költségek 40%-a saját forrásból fizetendő. A támogatás minimális értéke 10 millió Ft, maximális értéke pedig 20 millió Ft. 

Kik jogosultak a pályázatra?

Jogi személyiségű mikro- és kisvállalkozások, amelyek

 • Magyarországon székhellyel rendelkeznek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek
 • 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek
 • kettős könyvvitelt vezetnek
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá
 • minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek

Nem nyújtható támogatás a támogatást igénylő részére:

 • A támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes üzleti évére vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma 2 főnél kevesebb.
 • A támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes üzleti évére vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje negatív.
 • A projekt összköltsége magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes üzleti évére vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél.
 • A támogatást igénylő által igényelt támogatás összege magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes üzleti évére vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél.
 • A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes üzleti évére vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 200%-ánál.
 • A vállalkozás az NKFI Alap és/vagy GINOP és/vagy VEKOP forrásainak terhére támogatásban részesült és az erről szóló tájékoztatás részére megküldésre került.

A gazdasági feltételeket a vállalkozásnak önállóan kell teljesíteni, a partner-, vagy kapcsolt vállalkozás(ok) adatai nem számolhatók össze. A Felhívás keretében egy adott vállalkozás és/vagy annak partner-, vagy kapcsolt vállalkozásai részéről kizárólag egy projektjavaslat támogatható.

A Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a NKFI Hivatal jelen felhívásához kapcsolódóan a 2-5 oldalas üzleti terv alapján kiállított szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek.

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása:

 1. szakasz esetén
  • a szakmai vélemények iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. június 19. 12:00 óra
  • a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. augusztus 24. 16:00 óra
 2. szakasz esetén
  • a szakmai vélemények iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. július 20. 12:00 óra
  • a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. szeptember 28. 12:00 óra
 3. szakasz esetén
  • a szakmai vélemények iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. augusztus 28. 12:00 óra
  • a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. november 13. 12:00 óra

Kötelezettségek/Feltételek

 • Kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet megtartása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma nem csökken a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest, amely legalább 1 fő.
 • Új kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet bevonása a vállalkozásba: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megkezdésétől számított legfeljebb 4 hónapon belül a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma minimum 1 fővel növekszik a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest.

Foglalkoztatott a minimum napi 4 órában dolgozó BSC vagy MSC képesítésű alkalmazott vagy megbízási szerződéssel rendelkező BSC vagy MSC képesítésű, a projekthez kapcsolódó szakirányú végzettséggel rendelkező személy, aki a projekt megvalósításában kutató-fejlesztő munkatársként vagy technikus segédszemélyzetként vesz részt.

Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylőnek 1 év fenntartási kötelezettsége van, amennyiben a projekt tartalmaz beszerzést immateriális javakra vagy eszközökre vonatkozóan. Egyéb esetben nincs fenntartási időszak.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam min. 12, max. 24 hónap.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. Innováció bevezetésére irányuló tevékenység
 2. Adaptív innovációs tevékenység
 3. Fejlesztési tevékenység

Elszámolható költségek köre:

 • Személyi kiadások (min. 50%):
  • Kizárólag az adott kutatási projektben részt vevő kutatók, fejlesztők, technikusok, egyéb kisegítő személyzet munkaszerződés –– megbízási jogviszony esetén a megbízási szerződés – szerinti alapbér és annak járulékai, valamint személyi jellegű egyéb kifizetései (ide értve a törvényesen járó szabadság és betegszabadság idejére járó juttatást is) és a munkaadót terhelő járulékok a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig.
  • A kutató, fejlesztő, technikus személyek és egyéb kisegítő személyzet alapbére és annak járulékai, valamint személyi jellegű egyéb kifizetései csak akkor számolhatók el, ha a projekt témájához kapcsolódó területén rendelkeznek végzettséggel és tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik és munkaköri feladatukat képezi, amely a munkaköri leírásban vagy a munkaszerződésben, vagy megbízási szerződésben rögzítésre kerül.
   • Bérköltség – Kutató-fejlesztő munkatárs/technikus, segédszemélyzet: munkabér, megbízási díj (természetes személyek részére)
   • Személyi jellegű egyéb kifizetések – Kutató-fejlesztő munkatárs/technikus, segédszemélyzet: (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafetéria)
   • Bérjárulékok – Kutató-fejlesztő munkatárs/technikus, segédszemélyzet: a személyi jellegű ráfordítások alapján megállapított bérjárulékok.
  • Teljes munkaidőben foglalkoztatott kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.000.000 Ft/hó, technikus/egyéb segédszemélyzet esetében legfeljebb 700.000 Ft/hó bérköltség tervezhető/számolható el.
 • Szolgáltatások költségei
  • Igénybe vett szolgáltatások költségein belül az igénybevett tanácsadás és szolgáltatás díja vehető figyelembe, beleértve a minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetéséhez és tanúsíttatásához kapcsolódó költségeket, amelyek abban az esetben számolhatóak el, ha azt kizárólag a projekt keretében végzett kutatási tevékenységhez vették igénybe, továbbá a megbízási szerződés független felek között, piaci feltételeknek megfelelően jött létre és teljesült.
 • Anyagköltségek
  • Közvetlenül a projekt megvalósítása során felmerült fogyóeszközök és forgóeszköz költségei számolhatók el.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Eszközbeszerzés
  • Műszaki berendezések, gépek, járművek és Egyéb berendezések, felszerelések, járművek költségtípuson belül a beruházás érdekében felmerült új eszközök bekerülési értéke számolható el (amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is). A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök beszerzése számolható el. Az eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak. Új, kereskedelmi forgalomban vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.
 2. Immateriális javak beszerzése
  • Immateriális javak költségtípuson belül a projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (pl. szellemi termékek felhasználásának joga, licencek) bekerülési értéke számolható el.
  • Nem gyártási jellegű licenc és know-how vásárlása kizárólag abban az esetben számolható el, ha azt a kedvezményezett továbbfejlesztés céljából, a projektben szereplő kötelező vállalás teljesítéséhez közvetlenül használja fel.
 3. Projekt koordinációs tevékenység (max. 5%)
  • Anyagköltségek: a koordinációs tevékenység elvégzése érdekében közvetlenül felmerült fogyóeszközök és forgóeszközök
  • Igénybe vett szolgáltatások költségei: a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja (részletes helyzet- és piacelemzés vagy árajánlat csatolása kötelező)

 

A cikket az Ecocreative Zrt, az Írisz Office csoport

vezetői döntéstámogató, gazdasági tanácsadó tagja írta.

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

A klasszikus adatrögzítő könyvelés már a múlté. A jelen a vezetői döntések aktív támogatásáról szól.
Az Írisz Office csoport a cégvezetőket és döntéshozókat támogatja napi szinten, tevékenységünk a könyvelésen és az információval történő ellátáson alapszik.

Papp Tibor Papp Tibor alapító
CertUnion ISO