Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Pályázati lehetőség határon átnyúló projektek támogatására

A támogatás a határon átnyúló projektek megvalósítására helyezi a hangsúlyt, munkahelyek megőrzés és újak teremtése céljából, a COVID-19 járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások számára.

A CAD20C  kódszámú pályázat 2020. június 19-től 2020. szeptember 30-ig érhető el.

A pályázat keretein belül a projektre elszámolható költségek 60%-a finanszírozható támogatás útján. A költségek 40%-a saját forrásból fizetendő. A támogatás minimális értéke 150 000 €, maximális értéke pedig 800 000 €. A támogatás összege a döntés napján az MNB által közzétett devizaárfolyamon forintban lesz meghatározva.

Kik jogosultak a pályázatra?

 1. Olyan Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozások tartoznak a pályázók körébe, melyek részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság vagy betéti társaság formájában működnek.
 2. Emellett szükséges, hogy az előtársasági időszak nélkül, legalább két lezárt – adóbevallással alátámasztott – teljes üzleti évvel rendelkezzen.
 3. A 2019-es évre vonatkozóan az alábbi feltételeknek kell megfelelni:
  • éves átlagos statisztikai állomány létszáma legalább 5 fő, vagy
  • nettó árbevétele meghaladta a 100 millió forintot, vagy
  • saját tőkéje meghaladta a 100 millió forintot

Az b)–c) jogosultsági feltételeknek való megfelelés tekintetében figyelembe vehetők a legalább 25% tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások, pályázó legalább 25%-os tulajdonában álló vállalkozások, vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is (partner vagy kapcsolt vállalkozások). Ebben az esetben a vizsgált adatok a Pályázó saját, valamint a tulajdonos/tulajdonolt vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás(ok) jóváhagyott közgyűlése, taggyűlése, illetve a tulajdonosai által jóváhagyott éves beszámolója alapján a KKV összeszámítási szabályzat szerint kerülnek figyelembevételre.

irisz pecset

Milyen kizáró okok vannak a pályázat benyújtásával kapcsolatban?

Nem nyújtható támogatás a támogatást igénylő részére:

 • ha a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 14. pontja, illetve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontja szerint 2019.december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült
 • ha nem igaz, hogy a COVID-19-járvány megjelenése miatt ő vagy kapcsolt/partner vállalkozása 2020. március 1. és 2020. szeptember 30. közötti, legalább 30 napos periódusban az alábbi szempontok bármelyikében legalább 20%-os csökkenést szenvedett el:
  • értékesítés nettó árbevétele (melybe az egyéb, a pénzügyi és rendkívüli bevételek nem értendők bele)
  • üzemi eredmény
  • rendelésállomány
  • likviditási mutató (forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettségek)
  • átlagos statisztikai állományi létszám
 • ha esedékes kiegyenlítetlen köztartozása van a kérelem beadásának pillanatában
 • ha vele szemben adóhivatal vagy vámhivatal által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a pályázat benyújtásának időpontjában
 • az olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely nem felel meg a következő feltételeknek:
  • tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.
  • az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
  • nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
  • a gazdálkodó szervezetben közvetlenül, vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előző alpontok szerinti feltételek fennállnak,
 • ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll
 • ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja
 • ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásolja valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
 • ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll
 • aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak
 • ha előző két pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi beszámoló tanúsága szerint a vállalat saját tőkéjének nagyságát meghaladó vesztesége volt
 • amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent
 • amely Európai Uniós források terhére jogosulatlan forrásfelhasználásnak minősített szabálytalan forrás felhasználás(oka)t valósított meg és az abból (azokból) eredő visszafizetési kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen tett eleget
 • mellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenysége korlátozását rendelte el
 • ha az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B §-a szerinti személynek, vagy szervezetnek minősül
 • ha nem tett eleget valamennyi az Európai Bizottság által hozott állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének
 • amennyiben Pályázó érvényben lévő megkötött biztosítása alapján a COVID-19-járvány megjelenése miatt felmerült károk teljes körű megtérítésre kerülnek

irisz pecset

Milyen költségek támogathatók?

A Pályázónál vagy a pályázó bejegyzett kapcsolt vagy partnervállalkozásánál a támogatás összegéből közvetlenül vagy közvetett módon (tőkeemelés útján) finanszírozott tárgyi eszközök, szolgáltatás vagy immateriális javak költsége:

 • Tervezés és engedélyeztetés költségei (elszámolható összköltséghez viszonyítva max. 5%)
 • Ingatlanvásárlás (elszámolható összköltséghez viszonyítva max. 50%)

A beruházáshoz szükséges, a Felhívás 7. pont szerinti célterületen található ingatlan megvásárlásának költsége. Az ingatlan tulajdonosának függetlennek kell lennie a vevőtől.

 • Épület, építmény építése, bővítése, korszerűsítése

A beruházáshoz szükséges ingatlanépítés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés, infrastruktúrafejlesztés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett vállalkozói díj. Energiaellátást biztosító megújuló energiatermelő eszközök (pl. napelem, napkollektor, kiserőmű) beszerzése csak akkor támogatható, ha a projektnek nem elsődleges célja az energiatermelés (a költségek többsége nem ehhez kapcsolódik) és az energiatermelési kapacitást az üzem igényeihez igazítják (a termelt energia maximum 20%-át értékesítik a piacon).

 • Technológiafejlesztés

Technológiai korszerűsítést eredményező egyenként minimum nettó 500 EUR értékű új gépek, eszközök, berendezések bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

 • Immateriális javak

Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára. A vállalkozás digitalizációja, vezetői informatikai rendszer, stb.

irisz pecset

Milyen szabályozások vonatkoznak a projekt megvalósítására?

 • Területileg Magyarországgal szomszédos országban működő fióktelepnél, kapcsolt vállalkozásnál vagy partnernél kell keletkeznie a projekt elszámolható költségeinek minimum 75%-ának.
 • Magyarországon tehát maximum az költségek 25%-a számolható el, amennyiben ezeket a projekt megvalósítása miatt merültek fel.
 • A helyszínnek alkalmasnak kell lenni a pályázatban írt tevékenység végzésére, a projekt megvalósítására, azaz a felmerülő infrastrukturális problémák megoldhatók.
 • Olyan ingatlanon (pályázat benyújtásának időpontjában saját, lízingelt vagy bérelt) nem végezhető a fejlesztés, melynek tulajdoni lapján le nem zárult peres eljárásra utaló feljegyzés található, vagy peres követelés terhel, és ezt a pályázó azt nem igazolja, hogy folyamatban van ennek az eljárásnak a megszüntetése.
 • Amennyiben olyan ingatlanon végzik a fejlesztés, mely nem a pályázó tulajdonában áll és nem is kerül abba, tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a projekt megvalósításához, az infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, illetve, hogy rendelkezésre áll az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban.
 • Szándéknyilatkozat vagy előszerződés szükséges, ha az ingatlan a projekt során fog a pályázó tulajdonába kerülni.

irisz pecset

Kötelezettségek/Feltételek

 • A projekt megvalósítása csak a pályázat benyújtását követően kezdődhet el. A megvalósítás tervezett határideje 2021. szeptember 30.
 • Amennyiben a projektnek van olyan része, melyet nem a pályázó valósít meg, az ehhez szükséges összeget tőkeemelésként számolja el a kapcsolt/partner vállalkozásban. Ezt az összeget a tőkeemelést kapó vállalkozásban a projekt megvalósítására kell fordítani.
 • A fenntartási időszak során kötelesek a Beruházók a 2019. december 31-én fennállt átlagos statisztikai létszámot fenntartani.
 • A fenntartási időszak alatt a beruházás helyszínén legalább 5 munkavállaló munkavégzési helyének kell lenni.
 • A megvalósult beruházást a pályázat alapján üzleti tevékenység fejlesztésére kell fordítani.
 • A projekt záró pályázatának elfogadását követően 2 (pályázó ez irányú vállalása esetén 3) teljes naptári évben a pályázat eredményei fenntartandók. Ennek felelőssége a Kedvezményezettet terheli.
Email
Print