Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése (GINOP PLUSZ-2.1.1-21)

A felhívás célja, hogy újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, szolgáltatás, előállításához nyújtson támogatást a hazai vállalkozások részére, ezzel is hozzájárulva a jelentős szellemi hozzáadott értékkel rendelkező versenyképes termék, technológia, szolgáltatás létrejöttéhez.

 

Pályázat benyújtási határidők

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges.

Előminősítési kérelmek benyújtása:

1.szakasz: 2021. május 31-től 2021. június 30-ig
2.szakasz: 2021. október 5-től 2021. október 26-ig

Kérelmek benyújtása elbírálásra:

1.szakasz: 2021. július 26. 9:00-tól 2021. augusztus 30. 12:00-ig
2.szakasz: 2022. január 5-től 2022. január 31. 12:00-ig

 

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

Profitorientált mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok

 • amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

 

Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek

 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
 • egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménynek, a KFI törvény szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok

 • amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A támogatást igénylőknek rendelkezniük kell a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 1.1.1. a) I. és II. pontoknak való megfelelés ellenőrzése a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.

 

Jogi forma:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
 • költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek

 

Gazdálkodási formakód:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 312 Központi költségvetési szerv
 • 342 Köztestületi költségvetési szerv
 • 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Az 572 és 573 GFO kódú gazdasági társaságok esetében a kizárólagos állami tulajdonú társaságok nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Az 599 GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Vállalati KFI megvalósítása esetén

 • csak profitorientált mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatokaz nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérelmet a korábban meghatározott feltételekkel,
 • a konzorcium legfeljebb 2 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai,
 • konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás

 

Kiválósági együttműködések KFI megvalósítása esetén

 • kizárólag konzorciumi formában van lehetőség támogatási kérelem benyújtására,
 • konzorciumvezető közép-, vagy nagyvállalkozás lehet,
 • konzorciumi tag kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok pontjában meghatározott szervezetek bármelyike lehet,
 • a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie mind a tervezés, mind a megvalósítás időszaka alatt,
 • a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.

Konzorcium esetén a tagoknak a konzorcium létrehozására irányuló konzorciumi szerződést kell kötniük. A konzorciumi szerződéssel a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi szerződésben konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli. A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.

A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.

A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra. Az Irányító Hatóság az előzetes hozzájárulás bírálata során kikéri a NKFI Hivatal szakmai véleményét a módosításról.

 

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 1. az ”ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltak;
 2. amelynek fejlesztési igénye Budapest területén valósulna meg;
 3. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
 4. amely nem felel meg a Felhívás 1.1. pontjában meghatározott feltételeknek;
 5. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 6. akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 7. amely vállalkozásnak jelen projektjének az igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét. Konzorcium esetén a feltételt vállalati tagonként külön-külön kell teljesíteni;
 8. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
 9. amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 2.3. j) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz;
 10. amelyek nem rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével;
 11. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;
 12. amely projektjavaslat nem kapcsolódik az intelligens szakosodási stratégiában (S3) megfogalmazott prioritásokhoz;
 13. amelynek fejlesztési igénye a következő TEÁOR tevékenységek alá sorolható:
  • TEÁOR 58.2 Szoftverkiadás
  • TEÁOR 61 Távközlés
  • TEÁOR 62 Információ-technológiai szolgáltatás
  • TEÁOR 63.1 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás
 14. amely vállalkozás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből finanszírozott Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati felhívás – tavaszi és őszi kör is – keretéből támogatásban részesült, vagy az NKFI Alapra vonatkozóan kapott támogató szakmai véleményt;
 15. amely vállalkozás a GINOP PLUSZ-1.1.2-21 vagy GINOP PLUSZ-1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta.;
 16. amely az 1.1.1 a) pont szerinti vállalkozás jelen Felhívás keretében korábban támogatói döntést kapott, ennek megfelelőn, amennyiben a vállalkozás az első szakaszban már támogatói döntéssel rendelkezik, úgy a második szakaszban nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani (konzorciumi tagként sem). Egy vállalkozás csak egy kérem keretében részesíthető támogatói döntésben jelen konstrukció keretében.
 17. amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
 18. amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,
 19. amely a 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése1 alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve azon mikro- vagy kisvállalkozást, amely a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

Regionális beruházási támogatás esetén:

 1. amely, azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;
 2. amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
 3. amely mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás, ha
  • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
  • a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
 4. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került;
 5. amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
 6. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
 7. amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,
 8. abban az esetben, ha:
  • a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos, vagy hasonló tevékenységet, vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
  • az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
  • a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.
 9. amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel
 10. amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel
 11. amely az Európai Bizottság Magyarországnak címzett, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget
 12. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén:

 1. azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
  • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
  • a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
 2. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került;
 3. amely, azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
 4. ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
 5. amely, azt a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához használná;

Csekély összegű támogatás esetén:

 1. amely, azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;
 2. amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
 3. azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
  • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
  • a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
 4. amely, azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
 5. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
 6. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi;
 7. amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében ellenszolgáltatás fejében teherszállító járművek megvásárlására használja fel.

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

Kísérleti fejlesztés:

 • meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából
 • új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek
 • új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése
 • kereskedelmileg felhasználható olyan és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen

A kísérleti fejlesztés tevékenységen elszámolni kívánt költségeknek el kell érnie az elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Ipari kutatás:

 • tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez
 • komplex rendszerek összetevőinek létrehozása
 • laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása

A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás

Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek:

 • hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projekt előkészítés, projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság és piacra vitel
 • a költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be

 

Elszámolható költségek köre

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás támogatási kategória keretében:

a) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei a Felhívás 2.1.1. a) és a 2.1.2. a) pontjaihoz kapcsolódóan

 • Bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő személyi jellegű kifizetést, célfeladatot, munkaidőn kívüli keresetkiegészítést);
 • munkáltatót terhelő adók és járulékok;
 • Személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria)

b) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • a piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja, valamint kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások költségei, tanácsadás, ha azokat kizárólag a projekt céljaira veszik igénybe

c) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

 • anyagköltségek (amelyek tartalmazzák a vételárat, kizárólag indokolt esetben az anyagköltséghez kapcsolódó szállítás és tárolás költségét is), amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe

d) Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei a kutatás-fejlesztési projekt megvalósítási időszakában való használatuk időtartamára és mértékéig (amortizáció)

Regionális beruházási támogatás támogatási kategória keretében:

a) Beruházási költségek

 1) Eszközbeszerzés költségei

Új eszközök, gépek beszerzése a Felhívás 2.1.2. b) pontjához kapcsolódóan az 7.5. pontban szereplő korlátozás figyelembevételével:

 • új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

2) Építéshez kapcsolódó költségek

Vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás a Felhívás 2.1.2. c) pontja alapján a Felhívás 2.3. r) és 7.5 pontjában szereplő korlátozások figyelembevételével:

 • ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges)

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

a) Projektelőkészítés költségei

 • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

b) Projektmenedzsment költség

 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
 • Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

c) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
 • Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

d) Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Immateriális javak beszerzése
 • Eszközbeszerzés költségei

e) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

f) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

Elszámolható költségek mértékére, arányára vonatkozó elvárások:

1 eske

 

 

Projekt területi korlátozása

Nem támogathatóak a Budapest területén megvalósuló projektek.

Több megvalósítási helyszín esetén a fejlesztés megvalósulásának helyszínei önálló és konzorciumi megvalósítás esetén is, vagy csak konvergencia régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) vagy csak Pest megye egyes településein lehet.

A fejlesztés megvalósulásának helyszínének a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie.

 

Előleg igénylése

Utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 50%-a lehet.

Költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonban álló gazdasági társaság, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén előleg akkor folyósítható, ha a fizetési számláit az Áht. alapján a Kincstárban vezeti vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik. Előleg akkor folyósítható, ha benyújtották az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet, és azt jóváhagyták.

Európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezettek esetén a támogatási előleget vissza kell fizetni, ha nem nyújtanak be kérelmet időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. Kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezettek esetén a támogatási előleget akkor kell visszafizetni, ha nem nyújtanak be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű kérelmet.

Ha Ön állami támogatásban részesül, az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.

 

Támogatás mértéke

2 eske

 

A cikket az Ecocreative Zrt, az Írisz Office csoport

vezetői döntéstámogató, gazdasági tanácsadó tagja bocsátotta rendelkezésünkre.

ecolo kesz

Email
Print