Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Vállalkozások Munkaerő Támogatása Program

A kormány újabb segítségként elindítja a vállalkozások munkaerő támogatását. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) összesen több mint 12 milliárd forint forrásigénnyel indított programot az alacsony iskolai végzettségű és a fiatal álláskeresők iránti munkaerő-piaci kereslet élénkítése érdekében. A támogatást gyorsan és egyszerűen, elektronikus úton, egyetlen oldalnyi kérelem kitöltésével vehetik igénybe a munkaadók. 

A támogatás szabályai

A támogatáshoz kapcsolódó szabályozások tekintetében a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha állami foglalkoztatási szervnél regisztrált programrésztvevő, 25 év alatti álláskeresőt vagy alacsony iskolai végzettségű álláskeresőt (továbbiakban együtt: hátrányos helyzetű álláskereső) foglalkoztatnak munkaviszony keretében.

 • Alacsony iskolai végzettségű álláskeresőnek minősülnek a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők, akiknek nincsen befejezett középfokú iskolai végzettsége.
 • 25 év alatti álláskeresők közé sorolandó a 15 és 24 év közötti életkorú álláskereső, tehát azon egyének, akik a 25. életévüket nem töltötték be.

A kérelem benyújtásának helye, módja, elbírálásának menete

Kérelem 2020. október 15. napjától nyújtható be.

A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell benyújtani.

A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a hivatal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A hátrányos helyzetű álláskeresőt a hivatal kiközvetíti a munkáltatóhoz, a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni.

A támogatás időtartama és mértéke

A támogatás folyósítási időtartama fix 5 hónap.

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a, de legfeljebb havi 100 ezer Ft teljes, napi 8 órás munkaidő esetében (részmunkaidő esetében arányosítani szükséges).

Munkaerőigény bejelentés

Amennyiben ismert a foglalkoztatni kívánt regisztrált hátrányos helyzetű álláskereső személye, akkor a kérelemben fel kell tüntetni az adatait és ebben az esetben nem kell Munkaerőigény bejelentő lapot benyújtani a munkáltatónak a hivatalhoz. Ha még nem ismert az álláskereső személye, abban az esetben a munkáltatónak vállalnia kell, hogy a kérelem beadásával egyidejűleg munkaerőigényét is bejelenti.

A támogatással egyidejűleg érvényesíthető adókedvezmény

A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel – az adójogi jogszabályoknak megfelelően – az adókedvezmények (például a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény általi kedvezmények) is érvényesíthetőek. Ezen adókedvezmények mellett a támogatás egyidejűleg, ugyanazon személyre tekintettel a következők szerint vehető igénybe: a halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.

A támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségek munkaadói oldalról

A munkaadónak vállalnia szükséges:

 • a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt olyan személyi nyilvántartásokat vezet, melyekből a munkaerő forgalom (be- és kilépés), valamint a munkaviszony megszűnésének okai megállapíthatók;
 • az illetékes szerv ellenőrzésekor a szükséges iratokat és adatokat haladéktalanul rendelkezésre bocsátja;
 • bankszámla-számának megváltoztatásáról a hivatalt haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül tájékoztatja;
 • a tulajdonos (munkaadó) változást a hivatalnak haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül bejelenti (a munkaadó személyében bekövetkezett változás megállapítását az átvevő munkaadó az eljárásról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a változástól számított hat hónapon belül kérheti). Az átvevő munkaadó egyoldalú írásbeli nyilatkozatban vállalja a támogatás jogszabályban, valamint a hatósági szerződésben meghatározott feltételeinek teljesítését.
 • számlavezető pénzintézete(i) által záradékolt, beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt legkésőbb az első Elszámoló lap benyújtásával egyidejűleg a támogatónak átadja. A támogatás folyósításának feltétele a munkaadó valamennyi fizetési számlájára vonatkozó felhatalmazó levél becsatolása.
 • a kérelem beadásakor tett nyilatkozatai a hatósági szerződés aláírásakor fennállnak.
 • haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított nyolc napon belül bejelenti, ha a támogatást megalapozó körülményeiben változás következik be;
 • amennyiben szervezetét felszámolási eljárás alá vonták, a felszámolást elrendelő jogerős végzés kézhezvételétől; valamint amennyiben jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, végelszámolás vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alá kerül, annak megkezdésétől számított nyolc napon belül azt írásban a hivatal tudomására hozza;
 • a hivatal által a munkaerőpiaci programban kiközvetített, a program által előírt feltételeknek megfelelő álláskereső személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a támogatás folyósítása alatt.

A munkaadó tudomásul veszi, hogy

 • a támogatást csak a munkaerőpiaci program keretében kiközvetített, a munkaerőpiaci program által előírt feltételeknek megfelelő álláskeresőkre veheti igénybe;
 • amennyiben a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig az esedékes havi támogatási igényét az Elszámoló lappal nem, vagy hiányosan adja le, azt legkésőbb az eredetileg esedékes elszámolási határidő leteltét követő 30 napon belül még megteheti. E határidő elmulasztása esetén az adott hónapra nem igényelt támogatás kifizetése megtagadásra kerül.
 • a támogatással alkalmazott munkavállalót nem foglalkoztathatja az Mt. 53. §-a (a munkavállalónak átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatása), vagy a 214. § (1) bekezdés a) pontja (munkaerőkölcsönzés) szerint.
 • részére támogatás nem folyósítható azon időszakra, amelyre a jogszabályok szerint munkabér fizetési kötelezettség nem terheli;
 • a támogatással foglalkoztatott munkavállaló előrelátható tartós távolléte és a munkaviszony megszűnésének esetén a kieső személy nem pótolható.

Elszámoláshoz szükséges dokumentumok

 Az elszámoláshoz az alábbi dokumentumok elektronikus megküldése szükséges, elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva (nem elektronikus ügyintézés esetén a dokumentumok munkaadó által hitelesített másolatát szükséges csatolni):

 • Bérjegyzék vagy bérlista vagy bérszámfejtő lap
 • A bér kifizetést igazoló benyújtandó bizonylat
  • Átutalás esetén a terhelést igazoló bankszámlakivonat, illetve elfogadható a netbankból kinyomtatott bizonylat is, valamint az ügyfél által aláírt számlatörténet is.
  • A bér készpénzes kifizetése esetén csatolandó a munkavállaló saját kezű aláírásával ellátott kiadási pénztárbizonylat vagy ha a munkáltató nem kötelezett kiadási pénztárbizonylat alkalmazására, úgy elegendő a munkavállaló átvételt igazoló saját kezű aláírása a bérjegyzéken dátummal, például „Az összeget átvettem” megjegyzéssel.
 • A munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív)

Létszámtartási kötelezettség

A munkaadó vállalja, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt

 • közös megegyezéssel nem szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát
 • a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát
 • a munkáltató nem szünteti meg a résztvevő határozott munkaidejű jogviszonyát azonnali hatályú felmondással

Létszámbővítés

Az álláskereső foglalkoztatásának a kérelmező 2020. október 15. napján számolt statisztikai állományi létszámához viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését kell eredményeznie azzal, hogy minden részmunkaidős 1 főnek számít. Támogatás akkor adható, amennyiben a kérelem napján meglévő statisztikai állományi létszám azonos vagy nagyobb, mint 2020. október 15. napján meglévő statisztikai létszám.

Ellenőrzés

A támogatott (munkaadó) tudomásul veszi, hogy a hatósági szerződés megkötése után a kormányhivatal ellenőrzéseket végezhet a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében. Az ellenőrzés kiterjed a támogatás jogszerűségére, a támogatott kérelemben tett nyilatkozatainak valóságtartalmára, a támogatás felhasználásának jogszerűségére. A munkaadó az ellenőrzést köteles eltűrni. Az ellenőrzés a támogatás folyósítás kezdőnapjától a folyósítás befejezését követő öt éven belül történhet. A munkaadónak az alapbizonylatokat a támogatás befejezését követően legalább tíz évig meg kell őriznie.

Kizáró okok de minimis támogatások esetén

de minimis támogatás esetében a támogatott vállalkozásokra nézve az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Nem nyújtható de minimis támogatás:

 • mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez
 • a halászathoz, akvakultúrához (vízi élőlényekkel (növények, állatok) kapcsolatos gazdálkodás, termelés, tenyésztés) kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak
 • az exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatásához
 • teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő olyan munkaadónak, a csekély összegű (de minimis) támogatásai elérték az EU rendeletben meghatározott mértéket

 

A cikket az Ecocreative Zrt, az Írisz Office csoport

vezetői döntéstámogató, gazdasági tanácsadó tagja bocsátotta rendelkezésünkre.

ecolo kesz

Email
Print