Szolgáltatások

Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
English

EcoCreative
Hypercortex
divider

Tollunkból

 • nemzetgazdasági miniszter 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről;
 • évi XCII. törvény az adózás rendjéről (22/E. § , 88. §, 172. §, 173. §,178. §, 205. §;);
 • nemzetgazdasági miniszter 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer  működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról

AZ EKAER JELENTÉSE, CÉLJA

A NAV által üzemeltetett Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) bevezetésének célja az áfacsalások megelőzése, az áruk valós útjának nyomon követése, az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása, valamint az, hogy Magyarországon ne kerülhessen forgalomba olyan áru, amely előzetesen nem volt bejelentve az adóhatósághoz.

Kik az új szabályozás érintettjei?

 • Közúti fuvarozási tevékenységet végző adóalanyok
 • Közúti fuvarozási tevékenységet végeztető adóalanyok akár vevői akár eladói minőségben

Milyen esetekben kell alkalmazni az új szabályozást?

 • Közösségi beszerzés vagy behozatal útdíjköteles gépjárművel
 • Közösségi értékesítés vagy kivitel útdíjköteles gépjárművel
 • Belföldi első termékértékesítés (amennyiben az nem végfelhasználó felé történik), útdíjköteles gépjárművel
 • Kockázatos termékek esetén nem csak az útdíjköteles gépjárműre vonatkozik a szabályozás, hanem az alábbi súly- és értékhatárok érvényesülnek:
  • Kockázatos élelmiszer szállítása nettó 250.000 Ft érték vagy 200 kg felett
  • Egyéb kockázatos termékek szállítása nettó 1.000.000 Ft érték vagy 500 kg felett

Kik a bejelentésre kötelezettek?

EKAER bejelentésre kötelezettek

 

Hol kell a bejelentkezést megtenni?

https://ekaer.nav.gov.hu/

Mi történik a bejelentés elmulasztása esetén?

2015.02.01-ig semmi, de ettől a naptól kezdve, ha a NAV az ellenőrzése során megállapítja, hogy az adózó a fuvarozott termék vagy annak egy része tekintetében nem tett eleget a bejelentési kötelezettségének, illetve a bejelentési kötelezettségét hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesítette, úgy a termék vagy annak be nem jelentett része igazolatlan eredetűnek minősül, és igazolatlan eredetű áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírság szabható ki.

Ha a fentiek adószám hiányában történnek, úgy romlandó áru és élő állat kivételével az adóhatóság lefoglalással élhet.

Az EKAER szám igénylésének menete

 • Az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felület eléréséhez az ügyfélkapun keresztül felhasználónevet és jelszót igényel, ő lesz az elsődleges felhasználó:
  https://ekaer.nav.gov.hu/articles/view/a-regisztrci-folyamata
 • Sikeres EKAER regisztrációt követően az elsődleges felhasználó jogosult az EKAER felületen a bejelentésre kötelezetthez ún. másodlagos felhasználókat felvenni, eltávolítani, azok jogosultságait kezelni. Másodlagos felhasználónak az tekinthető, aki az adózó nevében bejelentést teljesíthet.

 • A regisztrációt követően csak bejelentkezésre van szükség.

          https://ekaer.nav.gov.hu/articles/view/a-bejelentkezs-folyamata

 • A bejelentkezést az adatszolgáltatásra kötelezett vagy annak meghatalmazottja végzi el. A meghatalmazást a meghatalmazó bármikor visszavonhatja, de minden bejelentés jognyilatkozatnak minősül, ezért a bejelentésekért mindig a kötelezett felel.

 • A bejelentés alapján képzett EKAER számot a bejelentésre kötelezett a termék fuvarozásának megkezdése előtt a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátja. Korai bejelentés esetén figyelni kell a 15 napos EKAER érvényességi időre. Ez EKAER szám nem járhat le a fuvarozás zárásának bejelentéséig.

Az EKAER szám érvényessége

A kibocsátástól számított 15 napig. Hosszabb fuvar esetén új EKAER szám szükséges.

Mentesség az EKAER szabályai alól

Az állami mentességeket nem, csak az életszerű mentességeket részletezem:

 • Jövedéki törvény szerinti fuvarozást végző
 • A szállítandó, nem Kockázatos termékek tömege a 2.500 kg-ot, vagy annak áfa nélküli értéke a 2 millió forintot nem haladja meg
 • Kockázatos élelmiszer tömege a 200 kg-ot, vagy annak áfa nélküli ellenértéke a 250.000 forintot nem haladja meg
 • Egyéb kockázatos termékek tömege az 500 kg-ot vagy az áfa nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

Egyéb megállapítások

 • Az általános forgalmi adó alanyának tulajdonában lévő kereskedelmi mennyiségű termék csak a termék eredetét hitelt érdemlő módon igazoló dokumentum (különösen fuvarlevél vagy számla) birtokában fuvarozható.
 • Ellenőrzés esetén a szállító nem tudja bizonyítani, hogy a termék nem EKAER-köteles, mert pl. nem első belföldi értékesítés. A problémák kiküszöbölése érdekében érdemes a fuvarozót olyan okmánnyal ellátni, mellyel igazolni tudja, hogy a termék értékesítése nem első EKAER köteles belföldi értékesítés. Ezt a nyilatkozatot a terméket birtokló adózó aláírásra jogosult vezetője teheti meg.
 • Az EKAER rendelet nem vonatkozik harmadik országgal kapcsolatos szállítmányozásokra, azaz az export, import nem EKAER-köteles, de amennyiben pl. Hollandiában történik a vámkezelés, majd a szabadforgalomba bocsátás, úgy ez az útszakasz már EKAER-köteles, persze csak abban az esetben, ha az áru Magyarországra érkezik.

Kockázatos termékekre vonatkozó speciális szabályok

Ki kaphat EKAER számot kockázatos termékkel kapcsolatos tevékenységhez?

Kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység esetén EKAER számot az állami adó- és vámhatóság csak azon adózó számára állapít meg, aki

 1. Kockázatos élelmiszerek tekintetében:
  1. az élelmiszer-előállítással- és forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon követhetőségéről szóló VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) előírásai szerint a tevékenységet első Magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként – ideértve a bértárolási tevékenységet is – bejelentette.
  2. az első Magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként a VM rendelet előírásai szerint az első Magyarországi tárolási hely bejelentésének eleget tett.
  3. ezen alcím szerinti biztosítékadási kötelezettségét teljesítette
 2. a külön jogszabályban meghatározott egyéb Kockázatos termékek tekintetében ezen alcím szerinti biztosítékadási kötelezettségét teljesítette.

Kockázati biztosíték nyújtásának kötelezettje

 • Belföldi kirakodási címre irányuló közösségi beszerzés esetén a beszerző, azaz a vevő
 • Első belföldi adóköteles termékértékesítés esetén az eladó

A kockázati biztosíték mértéke

A bejelentést megelőző 60 napban (ideértve a bejelentés napját is) teljesített bejelentések során megállapított Kockázatos termékek együttes adó nélküli értékének 15 százaléka.

Ha valaki több jogcímen köteles biztosíték adására, úgy neki csak egy esetben, de a legmagasabb biztosítéki összeget kell biztosítania.

Ha valakinél a kockázati biztosíték mértéke nem magfelelő, annak biztosításáig EKAER számot nem kap.

A kockázati biztosíték teljesítésének módja

 • elkülönített letéti számlára történő befizetéssel
 • pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján

Mentesülés a kockázati biztosíték teljesítése alól

 • az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel, vagy
 • legalább két éve működik és szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint az EKAER igénylés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt

Felülvizsgálat

A biztosíték nyújtását követően az állami adóhatóság minden hónap végét megelőző öt napon belül felülvizsgálja, hogy a biztosítékot nyújtó adózó rendelkezik-e az állami adóhatóságnál nyilvántartott, nettó módon számított adótartozással. Tartozás fennállása esetén a biztosíték összegét az állami adóhatóság a tartozásra elszámolhatja.

Az adózónak így elveszhet a köztartozás mentessége, továbbá a biztosítékot fel kell töltenie annak érdekében, hogy EKAER számot igényelhessen.

Fogalommagyarázat

Útdíjköteles gépjármű

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény szerinti útdíjköteles gépjármű a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépkocsi. Kivételt képezhetnek az élőállatot, illetve a mezőgazdasági terményeket szállító járművek, melyeket bizonyos esetekben nem érinti az elektronikus útdíjfizetési kötelezettség.

Végfelhasználó

A terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglet kielégítésére való felhasználás céljából vásárló természetes személy.

Kockázatos termék

A kockázatos élelmiszer és az egyéb kockázatos termék gyűjtőneve (lásd lent részletesen).

Címzett

A terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzését vagy belföldi beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya.

Feladó

A terméknek Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló, vagy első belföldi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – értékesítését megvalósító általános forgalmi adó alanya, valamint az általános forgalmi adó-mentesség érvényesítése érdekében a belföldön nyilvántartásba nem vett adózó helyett eljáró közvetett vámjogi képviselő, adóraktár üzemeltetője.

Felrakodó

A közúti fuvarozásához használt gépjárműre a termék felrakodását végző személy.

Átvevő

A terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzése vagy belföldi értékesítése esetén, ha nem a címzett veszi át a terméket, vagy a terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzéstől eltérő egyéb célból történő behozatala esetén a terméket a kirakodási (átvételi) helyen átvevő személy.

A NAV az alábbi adatokat veszi nyilvántartásba az EKAER-ben

 1. EKAER szám
 2. feladó adatai (név, adóazonosító szám)
 3. felrakodás címe
 4. címzett adatai (név, adóazonosító szám)
 5. kirakodás (átvétel) címe
 6. kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatai (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a címzettel
 7. [időközben törölt kritérium ]
 8. az EKAER számhoz tartozó termék(ek):
  1. általános megnevezése
  2. a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. számú mellékletének (a Kombinált Nómenklatúrának) a bejelentéskor hatályos szövege szerinti vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig)
  3. az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban
  4. veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyességi bárca száma
  5. a termék könnyebb beazonosítása érdekében az adott termék adózónál használt cikkszáma, amennyiben ez az adat rendelkezésre áll
 9. a termék közúti fuvarozásának indoka, ami lehet:
  1. termékértékesítés
  2. termékbeszerzés
  3. bérmunka
  4. egyéb cél
 10. amennyiben a termék közúti fuvarozásának indoka termékbeszerzés vagy termékértékesítés, az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték
 11. a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma
 12. az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló fuvarozás, valamint belföldi feladási címről belföldi rakodási címre történő fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) helyre érkezésének időpontja
 13. a Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén, a termék fuvarozására használt gépjárműre történő felrakodás megkezdésének időpontja.

Vámtarifaszám Kockázatos élelmiszerek megnevezése
0201 Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve
0202 Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva
0203 Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva
0204 Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva
0205 Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva
0206 Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva
0207 A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva
0208 Más hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva
0209 Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
0210 Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből
0302 Hal frissen vagy hűtve a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével
0303 Fagyasztott hal, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével
0304 Halfilé és más halhús (aprított is), frissen, hűtve vagy fagyasztva
0401 Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül
0402 Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával
0403 Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is
0404 Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; máshol nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is
0405 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém)
0406 Sajt és túró
0407 Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve
0408 Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is
0409 Természetes méz
0601 Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér, a 1212 vtsz. alá tartozó gyökér kivételével
0602 Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra
0701 Burgonya frissen vagy hűtve
0702 Paradicsom frissen vagy hűtve
0703 Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve
0704 Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle frissen vagy hűtve
0705 Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.) frissen vagy hűtve
0706 Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve
0707 Uborka és apró uborka frissen vagy hűtve
0708 Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve
0709 Más zöldség frissen vagy hűtve
0710 Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva
0711 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
0712 Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve
0713 Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is
0714 Manióka, nyílgyökér, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya és magas keményítő- vagy inulintartalmú hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben, szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve is; szágóbél
0803 Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva
0801 Kókuszdió, brazildió és kesudió frissen vagy szárítva, héjastól is
0802 Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is
0804 Datolya, füge, ananász, avokádó, guajava, mangó és mangosztán frissen vagy szárítva
0805 Citrusfélék frissen vagy szárítva
0806 Szőlő frissen vagy szárítva
0807 Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen
0808 Alma, körte és birs frissen
0809 Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen
0810 Más gyümölcs frissen
0811 Gyümölcs és diófélék nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is
0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé
0904 Bors (Piper fajta); paprika (Capsicum vagy Pimenta fajta) szárítva, zúzva vagy őrölve
1006 Rizs
1007 Cirokmag
1008 Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle
1101 Búzaliszt vagy kétszeres liszt
1102 Gabonaliszt, a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével
1507 Szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1508 Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1509 Olívaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1510 Kizárólag olívabogyóból nyert más olaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, beleértve a 1509 vtsz. alá tartozó olajokkal vagy ezek frakcióival készült keverékeket is
1511 Pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1512 Napraforgómag-, pórsáfránymag- vagy gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1513 Kókuszdió (kopra)-, pálmamagbél- vagy babassuolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1514 Olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1515 Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1516 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve
1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével
1518 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, máshol nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye
1601 Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek
1602 Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér
1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban
1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor

 

 

Vámtarifaszám Egyéb kockázatos termékek megnevezése

 

2309 Állatok etetésére szolgáló készítmény

 

2505 Mindenfajta természetes homok, színezve is, a 26. árucsoportba tartozó fémtartalmú homok kivételével

 

2517 Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz vagy, út- vagy vasútkövezéshez használnak vagy más ballaszt, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek hőkezelve is; makadámsalak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék a vtsz. első részében említett anyagokkal keverve is; kátrányozott makadám; a 2515 vagy a 2516 vtsz. alá tartozó kőfajták szemcséje, szilánkja és pora, mindezek hőkezelve is

 

2706 Kátrány kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből desztillálva és más ásványi kátrány, víztelenítve is, vagy részlegesen desztillálva, beleértve a rekonstruált kátrányt is

 

2707
ex. 2707 10
ex. 2707 20
ex. 2707 30
ex. 2707 50
Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló termékek, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét

 

2712 Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is

 

2715 Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány)

 

2902
ex. 2902 20
ex. 2902 30
ex. 2902 41
ex. 2902 42
ex. 2902 43
ex. 2902 44

Ciklikus szénhidrogének

 

3102 Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer

 

3103 Ásványi vagy vegyi foszfát trágyázószer

 

3104 Ásványi vagy vegyi káli trágyázószer

 

3105 A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban

 

3403 Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolaj-, a csavar vagy csavaranya meglazítására szolgáló-, rozsdagátló- vagy korróziógátló- és az öntvényformakenő készítményeket is), és textil, bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez használt készítmények, de fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal

 

3808 Rovarölők, patkányirtók, gombaölők, gyomirtók, csírázásgátló termékek, és növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló termékek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, és kéngyertya és légyfogó papír)

 

3811
ex. 3811 11 10
ex. 3811 11 90
ex. 3811 19
ex. 3811 90
Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, korróziógátló készítmények és más elkészített adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót) vagy más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz

 

3814 Máshol nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; elkészített lakk- vagy festékeltávolítók

 

3824
ex. 3824 90 99
Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is)

 

4401 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor, és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is

 

4403 Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is

 

6101 Férfi- vagy fiúfelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát,
-széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá tartozó áruk kivételével

 

6102 Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát,
-széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá tartozó áruk kivételével

 

6103 Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból

 

6104 Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból

 

6105 Férfi- vagy fiúing kötött vagy hurkolt anyagból

 

6106 Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból

 

6107 Férfi- vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból

 

6108 Női vagy leánykakombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -hálóköntös,
-fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból

 

6109 T-ing, atléta és más alsó trikóing kötött vagy hurkolt anyagból

 

6110 Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból

 

6111 Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból

 

6112 Tréningruha, síöltöny és fürdőruha kötött vagy hurkolt anyagból

 

6113 Az 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból készült ruha

 

6114 Más ruha kötött vagy hurkolt anyagból

 

6115 Harisnyanadrág, harisnya, zokni és más harisnyaáru, beleértve a kalibrált kompressziós harisnyaárut (pl. a visszeres lábra való harisnyát) és a talp nélküli harisnyát, kötött vagy hurkolt anyagból

 

6116 Kötött vagy hurkolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

 

6117 Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei

 

6201 Férfi- vagy fiú felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát,
-széldzseki és hasonló áruk, a 6203 vtsz. alá tartozók kivételével

 

6202 Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát,
-széldzseki és hasonló áruk, a 6204 vtsz. alá tartozók kivételével

 

6203 Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével)

 

6204 Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével)

 

6205 Férfi- vagy fiúing

 

6206 Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz

 

6207 Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru

 

6208 Női vagy leányka-atlétaing és más -alsóing, -kombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing,
-pizsama, -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru

 

6209 Csecsemőruha és tartozékai

 

6210 Az 5602, 5603, 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó szövetekből készült ruha

 

6211 Tréningruha, síöltöny és fürdőruha; más ruha

 

6212 Melltartó, csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru és ezek részei, kötött vagy hurkolt anyagból is

 

6213 Zsebkendő

 

6214 Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló

 

6215 Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli

 

6216 Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

 

6217 Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; ruhák vagy ruházati kellékek és tartozékok részei, a 6212 vtsz. alá tartozók kivételével

 

6309 Használt ruha és más használt áru

 

6401 Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva

 

6402 Más lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel

 

6403 Lábbeli gumi-, műanyag, bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal és bőr felsőrésszel

 

6404 Lábbeli gumi-, műanyag, bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal és textilanyag felsőrésszel

 

6405 Más lábbeli

 

6406 Lábbelirész (beleértve a felsőrészt is, a belső talphoz erősítve is); kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló áru; lábszárvédő, bokavédő és hasonló áru és ezek részei

 

 

 


 

 

A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ célja, hogy az adott témakör(ök)ben általános tájékoztatásul szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében, a megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási, illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak.

Cégünk és munkatársaink arra törekszenek, hogy a legkiválóbb számviteli, adózási, vezetési, pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsuk ügyfeleinknek, ugyanakkor az általunk nyújtott szolgáltatás egyedi, így jelen dokumentum és a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak az Írisz Office Kft. által tett jognyilatkozatként és társaságunk nem vállal felelősséget sem a jelen dokumentummal, sem a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel kapcsolatban.

 

 

Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. Az Írisz Office Kft. nem vonható felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő sem közvetlen, sem közvetett károkért, egyéb veszteségekért.

Jelen tájékoztatóban leírt adatok és információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, így ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntés szerint történő lépés megtétele előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét ismert elérhetőségeinken.

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

A klasszikus adatrögzítő könyvelés már a múlté. A jelen a vezetői döntések aktív támogatásáról szól.
Az Írisz Office csoport a cégvezetőket és döntéshozókat támogatja napi szinten, tevékenységünk a könyvelésen és az információval történő ellátáson alapszik.

Papp Tibor Papp Tibor alapító
CertUnion ISO