Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Pályázati tájékoztatás: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

 

Jelen tájékoztató a felhívás rövidített összefoglalója, a teljes pályázati anyag a http://palyazat.gov.hu/doc/4463 webcímen letölthető dokumentációból ismerhető meg.

A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

A Felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését.
A pályázat pontozásos, mely alapján elsősorban olyan cégek élveznek pontelőnyt, akik jelentősebb (25%-ot meghaladó mértékű) exportbevételt generáltak, az elmúlt években már nemzetközi kiállításokon, vásárokon részt vettek, külföldi partnerrel export tevékenységük kapcsán már együttműködést alakítottak ki, árbevételük pedig átlagosan legalább 5%-os bővülést mutat.

A pályázatnak a felhívás mellékletét képező „Ágazati fókuszban” felsorolt tevékenységekhez kell kapcsolódnia (a felhívás a http://palyazat.gov.hu/download/53778/Felhivas.pdf -ra kattintva tölthető le, az ágazatok TEÁOR besorolása a 32. oldalon ismerhető meg.)

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység
b) Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység

azaz a fentiek közül valamelyiknek meg kell valósulnia, melyekhez kapcsolódóan
(önállóan nem) az alábbi tevékenységek támogathatók:

c) Piacra jutás támogatása – önállóan nem támogatható
d) Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható
e) Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható
f) Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható
g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható
h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. mikro-, kis- és középvállalkozások
a) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
b) melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
c) melyek fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben („Ágazati fókusz”: http://palyazat.gov.hu/download/53778/Felhivas.pdf) foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással.

2. jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
c) szövetkezet
A támogatást igénylőnek az 1.) pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF 2. – Kizáró okok – fejezetében szereplő feltételeken túl, az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

a. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
b. amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalata nem rendelkezik legalább két lezárt üzleti évvel
c. amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételnek) az 50%-át;
d. amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét;
e. amelynek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján;
f. amely a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez kívánja felhasználni, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás. A kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új, vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire adott támogatások általában nem jelentenek a fentiek szerinti exporttámogatást;
g. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
h. amely azt akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez kívánja felhasználni;
i. amely vállalkozás mezőgazdasági vállalkozásnak minősül –
j. amelynek fejlesztési igénye szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul;
k. amely azt ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozás keretében használandó teherszállító jármű vásárlására használja fel;
l. amely vagy amelynek a 651/2014 EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban;
m. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
n. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
o. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
p. amely a versenyképtelen szénbányák bezárásához nyújtható támogatásról szóló 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó vállalkozásnak minősül,
q. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné;
r. amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására használja.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. június 22-től 2017. június 22-ig lehetséges, online kitöltőprogramon keresztül.

Amennyiben a támogatást igénylő a GINOP-1.3.1-15 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően vagy a következő naptári évben nyújtható be. A Felhívás keretében támogatásban részesülő két projekt leszerződött összköltsége nem lehet több, mint 30 millió Ft, és 20 millió Ft-ot meghaladó összesen megítélhető támogatási összeg esetén 1 fő munkahelyteremtés kötelező vállalása szükséges.

A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Aprojekt javaslat maximális összköltsége legfeljebb 150 000 000 Ft lehet.

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.
c) Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.

 


A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ célja, hogy az adott témakör(ök)ben általános tájékoztatásul szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében, a megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási, illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak.

Cégünk és munkatársaink arra törekszenek, hogy a legkiválóbb számviteli, adózási, vezetési, pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsuk ügyfeleinknek, ugyanakkor az általunk nyújtott szolgáltatás egyedi, így jelen dokumentum és a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak az Írisz Office Kft. által tett jognyilatkozatként és társaságunk nem vállal felelősséget sem a jelen dokumentummal, sem a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel kapcsolatban.

Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért.

Az Írisz Office Kft. nem vonható felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő sem közvetlen, sem közvetett károkért, egyéb veszteségekért.

Jelen tájékoztatóban leírt adatok és információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, így ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntés szerint történő lépés megtétele előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét ismert elérhetőségeinken.

Email
Print