Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Elektromos robogó és elektromos autó beszerzésére nyílt pályázati lehetőség

Június 15-től 2,5 M Ft támogatás igényelhető elektromos autó beszerzésére, míg elektromos robogóhoz 1 M Ft, a taxisoknak pedig akár a vételár 55%-ig támogatják az elektromos autók vásárlását.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Klímavédelmi akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást hirdetett meg az elektromos személygépkocsik, robogók megvásárlásának, valamint zárt, vagy nyílt végű pénzügyi lízing és operatív lízing keretében történő beszerzésének támogatására. Pályázat kódszáma: ZFR-D-Ö-2020

A rendelkezésre álló keretösszeg 5 milliárd Ft. Ebből 2 milliárd Ft a személytaxi-szolgáltatáshoz és a személygépkocsis személyszállításhoz beszerezni kívánt tisztán elektromos gépjárművekre vonatkozó elkülönített keretösszeg.

Elektromos robogó és elektromos autó beszerzésére nyílt pályázati lehetőség Írisz Office 1

A pályázat kizárólag az alábbiakra nyújtható be:

 • új elektromos gépjárműre, melynek a műszaki követelményeit az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet tartalmazza („M1” (személygépkocsik), „N1” járműkategória és az „N2” járműkategóriában a legfeljebb 4,25 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik)
 • arra a tesztautóra, mely a „Regisztrált kereskedők és elektromos gépjárművek listáján” szereplő kereskedők által van forgalomba helyezve, maximum 6 000 km futásteljesítményű és az első forgalomba helyezésétől a megrendelés dátumáig legfeljebb 180 nap telt el
 • új elektromos L1e-B kategóriába tartozó robogóra, melynek a teljesítménye minimum 1 400 Watt, az akkumulátora minimum 1 800 Wh és 1 személy szállítására használható

Jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől beszerzett elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzéséhez nyújtható támogatás.

Elektromos robogó és elektromos autó beszerzésére nyílt pályázati lehetőség Írisz Office 5

A támogatás igénybevételére nem jogosult, aki:

 • nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, vagy nem rendelkezik magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
 • nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel, adószámmal
 • már beszerezte az elektromos gépjárművet, robogót vagy forgalomba helyezte azt a pályázat benyújtása előtt
 • a támogatás döntéshozatalában részt vesz, a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője és a velük közös háztartásban élő hozzátartozók
 • az a kereskedő cég vezető tisztségviselője, többségi tulajdonosa, aki a pályázati műveletben érintett
 • 60 napot meghaladó köztartozása áll fenn
 • a pályázat benyújtásakor valamely támogatás visszafizetésére kötelezett vagy azt megelőzően a támogatással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesítette
 • felszámolási, csőd-, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll
 • az a nem természetes személy, akinek a személygépkocsis személyszállítási engedélyének kiállítási időpontja 2020. május 20. napja utáni dátumú
 • az a természetes személy, aki a GZR-D-Ö-2016 vagy a GZR-D-Ö-2018 kódszámú pályázati kiírás keretében támogatásban részesült
 • az a nem természetes személy aki, a következő támogatásokban részesül:
  • akvakultúratermékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás
  • a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás
  • a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása
  • harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása
  • az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás
  • a közúti kereskedelmi árufuvarozást végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására

A pályázatot a támogatás igénybevételére jogosult, vagy annak meghatalmazottja nyújthatja be.

Elektromos robogó és elektromos autó beszerzésére nyílt pályázati lehetőség Írisz Office 4

A támogatás mértéke:

 • Tisztán elektromos gépjármű esetén:
  • Ha a beszerzés időpontjában érvényes vételár 1 000 000 Ft – 11 000 000 Ft
   • Maximális támogatási intenzitás és összeg maximum 2 500 000 Ft, de maximum 50%
  • Ha a beszerzés időpontjában érvényes vételár 11 000 001 Ft – 15 000 000 Ft
   • Maximális támogatási intenzitás és összeg maximum 500 000 Ft, de maximum 5%
 • Személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállítás céljából beszerezni kívánt tisztán elektromos gépjármű esetén:
  • A beszerzés időpontjában érvényes vételár 1 000 000 Ft – 15 000 000 Ft
   • Maximális támogatási intenzitás és összeg a rendelkezésre álló szabad de minimis keret erejéig, maximum 55%
 • Elektromos robogó esetén:
  • A beszerzés időpontjában érvényes vételár 100 000 Ft – 1 000 000 Ft
   • Maximális támogatási intenzitás és összeg a rendelkezésre álló szabad de minimis keret erejéig, maximum 55%

Elektromos robogó és elektromos autó beszerzésére nyílt pályázati lehetőség Írisz Office 3

A támogatással beszerezhető gépjármű és/vagy elektromos robogó darabszáma a jogosultak köre szerint:

 • magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy esetében legfeljebb 1 db elektromos gépjármű (elektromos robogó beszerzése nem támogatható)
 • magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó esetében legfeljebb 1 db elektromos gépjármű és/vagy 1 db elektromos robogó, egyéni ügyvéd esetében 1 db elektromos gépjármű
 • magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, közjegyzői iroda, gazdasági társaság és végrehajtói iroda esetében legfeljebb a rendelkezésre álló szabad de minimis keretének összegéig szerezhető be elektromos gépjármű, elektromos robogó beszerzése kizárólag gazdasági társaságok esetében, a rendelkezésre álló szabad de minimis keretének összegéig támogatható

Elektromos robogó és elektromos autó beszerzésére nyílt pályázati lehetőség Írisz Office 2

A támogatás számításának alapja:

 • Az elektromos gépjármű és/vagy az elektromos robogó beszerzés időpontjában érvényes, ÁFA-val növelt bruttó vételára.
 • Amennyiben a Kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználása során a fizetendő adót levonhatja vagy másra átháríthatja, akkor az ÁFA összegére támogatás nem igényelhető.

Fontos! Saját forrásnak tekinthető az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás is.

A pályázat benyújtását követően saját felelősségre az elektromos gépjármű, robogó megrendelhető, adásvételi szerződés köthető és a beszerzési eljárásának megindításához szükséges, a megrendelő által a kereskedő részére előleg fizethető, de nem vehető át a Támogatói Okirat hatályba lépése előtt.

A Támogatói Okirat az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft, mint lebonyolító szerv elektronikus aláírásával ellátott dokumentum, amely a Kedvezményezett részére történő elektronikus közlésével lép hatályba.

Az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó átvétele kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépését követően történhet meg. A Támogatói Okirat kereskedő általi befogadásával a végszámla kiállítható.

A vételáron felül más költségek nem számolhatók el (pl. átírás költségei, tárolás költségei stb.).

Amennyiben a Pályázó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényalapján közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, úgy feltételes közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, amelyben rögzíteni szükséges, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés csak abban az esetben lép hatályba, amennyiben a Pályázó és a Támogató között támogatási jogviszony jön létre a Támogatói Okirat aláírásával.

Az engedményezési szerződés megkötésére, mely a pályázó és a regisztrált kereskedő között jön létre, az eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárást és annak alapján a nyertes ajánlattevőről történt döntést követően kerülhet sor, ennek alapján kerül megjelölésre a vételár is.

Amennyiben a Pályázó a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet alapján a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozik vagy önként csatlakozik, úgy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által megkötött keretmegállapodás terhére, a benne foglalt szabályok szerint köteles az elektromos gépjárművet beszerezni. A Pályázónak ez esetben nem kell a feltételes közbeszerzési eljárást lefolytatnia.

Az egyházi jogi személyek, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, és költségvetési szervek részére nyújtott támogatás abban az esetben minősül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásnak, ha az elektromos gépjármű, elektromos robogó uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenység folytatásához kerülne felhasználásra.

Elektromos robogó és elektromos autó beszerzésére nyílt pályázati lehetőség Írisz Office 6

A pályázat benyújtásának menete:

A benyújtásra 2020. június 15. és 2022. június 1. között van lehetőség.

A pályázati portálon keresztül nyújtható be, ügyfélkapus/cégkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével, a szkennelt dokumentumok csatolásával, a pályázói nyilatkozat megtételével.

Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapu/cégkapu regisztrációval, úgy meghatalmazhat pl. egy önkormányzatot, hogy helyette és nevében lefolytassa a pályázati folyamatot.

Elektromos robogó és elektromos autó beszerzésére nyílt pályázati lehetőség Írisz Office 7

A pályázattal kapcsolatos információk, segédletek, ügyfélszolgálati elérhetőségek itt érhetők el.

A pályázati adatlaphoz az alábbi dokumentumokat szükséges elektronikusan csatolni:

 • Természetes személy esetén:
  • Adóazonosító jelének igazolására alkalmas dokumentum
  • Személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély
  • Lakcímkártya
 • Nem természetes személy esetén:
  • Létesítést igazoló okirat
  • Aláírási címpéldány
  • Amennyiben személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállítás céljából vásárol gépjárművet, úgy szükséges a személytaxis-, vagy személygépkocsis személyszállítói engedély
  • Önkormányzat esetén képviselő-testületi döntésről szóló dokumentum
 • Elő- és utófinanszírozás esetén:
  • A Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 90 nap áll rendelkezésre a beszerzésére irányuló írásos szerződés vagy lízingszerződés és az Engedményezési szerződés (utóbbi csak előfinanszírozás esetén szükséges) megkötésére és elektronikus beküldésére. A szerződések elektronikus feltöltése és beküldése a Kereskedő feladata.
 • Lízing igénybevétele esetén a Kedvezményezett kizárólag az alábbi követelményeknek eleget tevő finanszírozókkal köthet lízingszerződést:
  • jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik
  • jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon tevékenységi körében a TEÁOR ’08 szerinti 6491 Pénzügyi lízing szerepel; vagy fő tevékenységi körében a TEÁOR ’08 szerinti 7711 Személygépjármű kölcsönzése szerepel
  • vállalja jelen pályázati kiírásban a finanszírozónak előírt kötelezettségeket
Email
Print